Top

Adatvédelem

BREYTING HUNGARY SZOLGÁLTATÓ

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

VENDÉGEK RÉSZÉRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályba lépés napja: 2022.03.28

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A Tájékoztató célja
1.2. A Tájékoztató hatálya
1.3. A Tájékoztató elérhetősége
1.4. A Tájékoztató módosítása
1.5. Irányadó jogszabályok
1.6. Fogalommeghatározások
1.7. A személyes adatok valódisága, pontossága
1.8. Adatbiztonság
II. EGYES ADATKEZELÉSEK
1.      A Társaság szolgáltatásainak igénybevételével és nyújtásával kapcsolatban megvalósuló adatkezelés, a szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozatalával és teljesítésével kapcsolatos adatkezelés
                                                       i.      1.1.      Regisztrációs adatlap kitöltése
                                                      ii.      1.2.      Személyes adatok elektronikus adatbázisban történő rögzítése
                                                    iii.      1.3.      Képmás készítése és elektronikus adatbázisban történő tárolása
                                                    iv.      1.4.      Tagkártya készítése
2.      Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (hírlevél)
3.      KAPCSOLAT menüpont útján megvalósuló adatkezelés, megkeresések kezelése
4.      KARRIER menüpont útján megvalósuló adatkezelés, pályázatok, önéletrajzok               megőrzése
5.      Üzleti partnerek kapcsolattartói adatai elektronikus adatbázisban történő               tárolása útján megvalósuló adatkezelés
6.      Vendég Adatlap kitöltése és tárolása útján megvalósuló adatkezelés
7.      Belépő Kártya alkalmazása útján megvalósuló adatkezelés
8.      MILON köredzés útján megvalósuló adatkezelés
9.      InBody állapot felmérés útján megvalósuló adatkezelés

10.   Időpontfoglaló rendszer útján megvalósuló adatkezelés

 

 

III. AZ ÉRINTETT JOGAI
3.1.    Tájékoztatáshoz való jog
3.2.    Hozzáférés joga
3.3.    Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog
3.4.    Személyes adatok törléséhez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
3.5.    Adatkezelés korlátozásához való jog
3.6.    Tiltakozáshoz való jog
3.7.    Adathordozhatósághoz való jog
3.8.    A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
3.9.    A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
3.10.  A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
3.11.  Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
IV. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL A TÁRSASÁGGAL
   
V. ADATFELDOLGOZÓK

 

 

 

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1.  A Tájékoztató célja

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a SPRINGDAY HEALTH CLUB elnevezésű fitnesz és wellness központot üzemeltető Breyting Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 47-49., Cg. 01-09-294826, képviseli:  Farkas Zoltán ügyvezető, adószám: 25893045-2-41, email cím: info@springday.hu, honlap: www.springday.hu (Weboldal), a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

 

1.2.  A Tájékoztató hatálya

 

1.2.1. A Tájékoztató a Társaság 1.2.2. pontjában rögzített adatkezelési tevékenységeivel érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adataira vonatkozik.

 

1.2.2. A Társaság adatkezelési tevékenységei:

(1)    a Társaság szolgáltatásainak igénybevételével és nyújtásával kapcsolatban megvalósuló adatkezelés,

(2)    reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (a továbbiakban: Hírlevél) küldésével kapcsolatos adatkezelés,

(3)    a Weboldal „KAPCSOLAT” menüpontja útján megvalósuló adatkezelés,

(4)    a Weboldal „KARRIER” menüpontja útján megvalósuló adatkezelés,

(5)    üzleti partnerek kapcsolattartói adatai elektronikus adatbázisban történő tárolása útján megvalósuló adatkezelés,

(6)    Vendég Adatlap kitöltése és tárolása útján megvalósuló adatkezelés,

(7)    Belépő Kártya alkalmazása útján megvalósuló adatkezelés

(8)    MILON köredzés útján megvalósuló adatkezelés

(9)    INBODY állapot felmérés útján megvalósuló adatkezelés.

(10) Időpontfoglaló rendszer útján megvalósuló adatkezelés

 

 

1.2.3. A Társaság tevékenységéhez harmadik személyek (edzők, masszőrök) közreműködését veszi igénybe. A Társaság rögzíti, hogy ezen harmadik személyek által felvett személyes adatok a Társaság részére nem kerülnek továbbításra, azokhoz a Társaságnak nincs hozzáférése, melyre tekintettel adatkezelést sem valósít meg. A harmadik személyek önálló adatkezelők.

 

1.3.  A Tájékoztató elérhetősége

 

A Tájékoztató, annak mindenkor hatályos változata mindenkor elérhető a Társaság 1.1. pontban rögzített székhelyén nyomtatott papír alapú formában, és a Weboldalon elektronikus formában az „Adatkezelési Tájékoztató” menüpont alatt.

 

1.4.  A Tájékoztató módosítása

 

A Társaság jogosult a Tájékoztatót szükség szerint bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítani, a módosítást követő hatállyal. A Társaság a módosítás tényéről az Érintetteket az 1.3. pontban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatja.

 

1.5.  Irányadó jogszabályok

 

A Társaság kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a Tájékoztató és a hatályos jogszabályok [ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

 

1.6. Fogalommeghatározások

 

A Tájékoztatóban használt, nagy kezdőbetűvel rendelkező, külön nem definiált fogalmak az 1.5. pontban megjelölt jogszabályokban meghatározott jelentéssel bírnak.

 

1.7.  A személyes adatok valódisága, pontossága

 

A személyes adatokat az Érintett szolgáltatja a Társaság részére. A Társaság részére bármely módon szolgáltatott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

 

1.8.  Adatbiztonság

 

A Társaság elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja.

 

 1. EGYES adatkezelésEK

 

A Társaság által folytatott egyes adatkezelések külön táblázatban kerülnek bemutatásra.

 

 1. A Társaság szolgáltatásainak igénybevételével és nyújtásával kapcsolatban megvalósuló adatkezelés, a szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozatalával és teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

 

 1. számú táblázat

 

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A Társaság fitnesz és wellness szolgáltatások (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatások) nyújtásával foglalkozó gazdasági társaság. A Szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személy (a továbbiakban: Vendég) és a Társaság között a Szolgáltatások igénybevétele tárgyában szerződés jön létre. E szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Vendég jelen táblázatban meghatározott személyes adatainak kezelése. A Vendég az alábbi módokon szolgáltat személyes adatot a Tásaság részére és azok az alábbi módokon kerülnek kezelésre.
  1.1.  A Vendég a papír alapú vagy elektronikus formátumú regisztrációs adatlap elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével saját maga szolgáltat személyes adatot a Társaság részére a szerződés létrejöttekor.
  1.2.  A regisztrációs adatlap Vendég általi kitöltését követően a Társaság a Vendég regisztrációs adatlapon rögzített adatait, illetve a 2.2. pontban meghatározott további személyes adatait elektronikus adatbázisban rögzíti, azt a 2.2. pont 4-5. sorszámú adataival a szerződés teljesítése során esetlegesen bővíti.
  1.3.  A Társaság a Vendégről webkamera útján képmást készít, melyet az elektronikus adatbázisban tárol.
 
2. A kezelt személyes adatok:
  2.1.  A Regisztrációs Adatlapon felvett személyes adatok
                1.  név
                2.  születési idő
                3.  email cím
                4.  telefonszám
                5.  irányítószám
                6.  Érintett aláírása
  2.2.  Az elektronikus adatbázisban felvett személyes adatok (a 2.1. pontban rögzítetteken túlmenően)
  1.  ügyfélkód
  2.  üzleti partner kódja (amennyiben a Vendég valamely üzleti partner munkavállalója, szerződéses partnere)
  3.  ügyfélérték
  4.  Vendég által vásárolt bérletek adatai (bérlet típusa, érvényességi ideje)
  5.  Vendég fogyasztási adatai (termék megnevezése, bruttó ára)
  2.3.  A webkamera útján történt képmás rögzítés útján felvett személyes adat
  1.  A Vendég képmása
   
 
 
3. Az adatkezelés célja:
  A 2.1-2.4. pontokban meghatározott személyes adatok kezelésének célja a Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozása, teljesítése (a Szolgáltatások nyújtása).
4. Az adatkezelés jogalapja:
  A 2.1., 2.2., és 2.4. pontban meghatározott személyes adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges. A regisztrációs adatlap kitöltése a Vendég részéről kifejezett szándéknyilatkozatnak minősül a szerződés létrehozására.
  A 2.3. pontban meghatározott személyes adat kezelésére a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján kerül sor, azaz a Vendég hozzájárulásával. A Vendég a hozzájárulását a regisztrációs adatlap aláírásával adja meg a Társaság részére. A Vendég bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Vendég írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.
5. Az adatkezelés időtartama:
  A Társaság az Érintett személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott ideig, 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CV. törvény (új Art.) §-á78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján meghatározott adójogi elévülési ideig kezeli.
   
 
 1. számú táblázat

 

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A Társaság az igénybe vett Szolgáltatásokról számlát állít ki, és megőrzi azt. A számlázási célú adatkezelés szorosan kapcsolódik a Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozatalával és teljesítésével kapcsolatos adatkezeléshez, annak részét képezi, de attól eltérő jogalapon történik.
2. A kezelt személyes adatok:
  Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján:
  1.  név
  2.  lakcím
  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:
  1.  név
  2.  lakcím
3. Az adatkezelés célja:
  Számla kiállítása az igénybe vett Szolgáltatásokról, annak megőrzése, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.
5. Az adatkezelés időtartama:
  A kiállított számla, mint számviteli bizonylat megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti határidőig (jelenleg 8 év), 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (új Art.) 78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján az adójogi elévülési határidőig kerül sor.

 

 1. Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (hírlevél)

 

 1. számú táblázat

 

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 6. § (1) bekezdése alapján a Társaság az Érintettnek, mint a reklám címzettjének közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot közöl (a továbbiakban: Hírlevél), amennyiben azt az Érintett igényli és ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul.
2. A kezelt személyes adatok:
  1. név
  2. email cím
3. Az adatkezelés célja:
  A Társaságot, a Szolgáltatásokat népszerűsítő, aktuális ajánlatairól tájékoztató reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése elektronikus levelezés útján (e-DM) vagy telefonon keresztül.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) alapján.  Az Érintett a hozzájárulását írásban, a regisztrációs adatlapon található „Hozzájárulás Hírlevél küldéséhez” és/vagy „Hozzájárulás telefonos megkereséshez” mező egyértelmű jelölésével, majd a regisztrációs adatlap aláírásával adja meg. Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását az Érintett (1) a Hírlevélben található „leiratkozom” linkre kattintva, vagy (2) írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.
5. Az adatkezelés időtartama:
  A hozzájárulás visszavonásáig. A Hírlevélben történő leiratkozás azonnal, míg a telefon vagy egyéb elérhetőség útján közölt hozzájárulás visszavonás legkésőbb a Társaság általi tudomásszerzéstől számított 24 óra elteltével lép életbe.

 

 1. „KAPCSOLAT” menüpont útján megvalósuló adatkezelés, megkeresések kezelése

 

 1. számú táblázat

 

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A „KAPCSOLAT” menüpont alatt az Érintettnek lehetősége van a Társaság részére elektronikus üzenetet küldeni a kapcsolatfelvétel/tartás céljából. Az Érintett a megkeresés küldője.
2. A kezelt személyes adatok:
  1. név
  2. email cím
  3. tárgy
  4. üzenet
3. Az adatkezelés célja:
  Megkeresések kezelése, megválaszolása, a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézés.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kerül sor, azaz a Társasággal létrejövő szerződés létrehozásához, a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez, a szerződés teljesítéséhez, a teljesítéssel összefüggő esetleges igények rendezéséhez szükséges.
5. Az adatkezelés időtartama:
  A Társaság a megkereséseket azok beérkezésétől számított 12 hónapig tárolja, majd törli, a még folyamatban lévő megkeresések kivételével, amelyek törlésére az ügy elintézését követő 12 hónap elteltével kerül sor.

 

 

 1. Üzleti partnerek kapcsolattartói adatai elektronikus adatbázisban történő tárolása útján megvalósuló adatkezelés

 

 1. számú táblázat

 

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A Társaság a nem természetes személy üzleti partnerei adatait elektronikus adatbázisban rögzíti. Az üzleti partner adatai között rögzítésre kerül az üzleti partner természetes személy kapcsolattartójának neve és elérhetőségei (telefonszáma, email címe). A Társaság az üzleti partnerekkel összefüggésben kizárólag e tekintetben valósít meg a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelést, tekintettel arra, hogy az üzleti partnerek nem természetes személyek.
2. A kezelt személyes adatok:
  1. kapcsolattartó neve
  2. kapcsolattartó telefonszáma
  3. kapcsolattartó email címe
3. Az adatkezelés célja:
A Társaság az üzleti partnerekkel együttműködési szerződést köt abból a célból, hogy az üzleti partner munkavállalói és/vagy az általa megjelölt személyek a Társaság Szolgáltatásait kedvezményesen tudják igénybe venni. A kapcsolattartó személy 2. pontban rögzített személyes adatai kezelésének célja az üzleti partnerekkel szerződés létrehozása, a megkötött szerződés teljesítése, ehhez kapcsolódó ügyintézés, kapcsolattartás, a Társaság esetleges igényei érvényesítése a kapcsolattartón keresztül.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogalapokon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaság és az üzleti partner között létrejövő együttműködési szerződés megkötéséhez, a megkötött szerződés teljesítéséhez, továbbá a Társaság azon jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges, hogy az üzleti partnerrel a Társaság kapcsolatot tudjon tartani, a szerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, mely kizárólag az üzleti partner által kijelölt kapcsolattartó útján lehetséges. A kapcsolattartó személy esetlegesen védett joga ezzel szemben a magánszférájához fűződő joga lehet, azonban ezen jognál erősebb a Társaság azon joga és jogos üzleti érdeke, hogy az együttműködési szerződés teljesedésbe menjen. A kapcsolattartó magánszférához való joga nem sérül, mivel nagy valószínűséggel az üzleti partner által biztosított elérhetőségek kerülnek megadásra a Társaság részére. A magánszférához való jog védelmével szemben áll továbbá azon kötelezettség a kapcsolattartó részéről, hogy munkaköri kötelezettségeinek eleget kell tennie és a munkáltató érdekében el kell járnia.
5. Az adatkezelés időtartama:
  Amennyiben a szerződéskötést megelőző tárgyalások, levelezések nem vezetnek szerződéskötéshez, a Társaság a kapcsolattartó adatait, az esetleges levélváltást a későbbi kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, üzleti kapcsolat létrehozása céljából 1 évig tárolja. A Társaság jogos érdeke, hogy esetleges későbbi szerződéskötés céljából az üzleti partner adata a későbbiekben rendelkezésre álljon, ezzel lehetővé téve a kapcsolatfelvételt és a szerződéskötést, amely nem csak a Társaság, hanem az üzleti partner érdeke is.

 

 1. Vendég Adatlap kitöltése és tárolása útján megvalósuló adatkezelés

 

 1. számú táblázat

 

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  Azon Vendégek, akik masszás szolgáltatást vesznek igénybe a Társaságtól, a szolgáltatás igénybevétele előtt kitöltik a Vendég Adatlap elnevezésű formanyomtatványt. A Vendég Adatlap az 1. számú táblázatban megjelölt személyes adatokon túlmenően a Vendég egészségügyi állapotára vonatkozó különleges személyes adatokat tartalmaz, melyeket a Vendég önként szolgáltat a Társaság .
2. A kezelt személyes (különleges) adatok:
  1. terhesség ténye
  2. 6 héten belül történt szülés ténye
  3. gyermek szoptatásának ténye
  4. szív, érrendszeri betegség fennállásának ténye
  5. anyagcserebetegség fennállásának ténye
  6. véralvadási zavar fennállásának ténye
  7. idegrendszeri betegség fennállásának ténye
  8. allergia fennállásának ténye, megnevezése
  9. fém vagy egyéb anyag testbe történt beültetésének ténye
  10.ráncfeltöltés/plasztikai beavatkozás megtörténtének ténye
3. Az adatkezelés célja:
  Az adatkezelés annak eldöntéséhez szükséges, hogy a Vendég a szolgáltatást igénybe tudja-e venni. A 2. pontban felsorolt valamely tény fennállása esetén a szolgáltatás a Vendég egészségügyi állapotát befolyásolhatja, mely esetben a Társaság jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  A Vendég hozzájárulása a GDPR 6 cikk (1) a) és 9. cikk (2) a) alapján.  A Vendég hozzájárulását írásban, a Vendég Adatlapon adja meg. A Vendég jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Vendég írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.
5. Az adatkezelés időtartama:
  A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 5 év elteltéig.

 

 1. Belépő Kártya alkalmazása útján megvalósuló adatkezelés

 

 1. számú táblázat

 

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
A Társaság a Vendégek részére Belépő Kártya kiváltását teszi lehetővé.

 

A Belépő Kártya kiváltása:

A Vendég a Belépő Kártyát a Társaságtól megvásárolja, majd a Társaság ujjnyomatolvasó segítségével a Vendég ujjnyomatából generált számsort a Belépő Kártyára rögzíti. [A Vendég ujjnyomatából generált számsor vissza nem fejthető alfanumerikus kód, biometrikus sablon.] A számsort a Társaság nem tárolja, csak a Vendég megvásárolt, saját Belépő Kártyája, továbbá a Vendég ujjnyomat képét sem a Belépő Kártya, sem az ujjnyomatolvasó, sem a Társaság semmilyen módon nem tárolja.

 

A Belépő Kártya használata, a beléptetés folyamata:

A Vendég érkezéskor a Belépő Kártyát a kártyaolvasóra, ujjbegyét pedig a belépő kapuba épített ujjnyomatolvasóra helyezi. Az ujjnyomatolvasó a Vendég ujjnyomatából számsort generál és azt hasonlítja össze a Belépő Kártyán szereplő számsorral. A számsor képzése egyirányú folyamat, ugyanabból az ujjnyomatból, minden alkalommal ugyanazt a számsort generálja. Amennyiben a Belépő Kártyán szereplő számsor megegyezik a Vendég érkezésekor generált számsorral, úgy a Vendég beléphet, amennyiben nem egyezik meg, úgy a Vendég nem léphet be.

 

2. A kezelt személyes adatok:
A Vendég ujjnyomatából generált számsor (a biometrikus sablon), mely a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint különleges adat.
3. Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a Belépő Kártya kiváltásán keresztül a Vendég belépésének gyors, zavartalan biztosítása, mind amellett, hogy a Társaság kontrollálni tudja azt, hogy a fitnesz és wellness központ területére csak az arra jogosultak, az adott Bérletek jogosultjai lépjenek be és vegyék igénybe a Társaság szolgáltatásait. A Társaság a múltban számos ilyen visszaélést tapasztalt, nevezetesen személyek más Vendégek nevében, más Vendég nevére kiállított Bérlettel kívántak belépni és a Társaság szolgáltatásait igénybe venni. A Társaság arra a következtetésre jutott, hogy a Belépő Kártya egyrészt jelentősen megkönnyíti, meggyorsítja a Vendégek számára is a belépést, másrészt visszaszorítja a jogosultalan Bérlet használattal kapcsolatos visszaéléseket.
4. Az adatkezelés jogalapja:
A Belépő Kártya útján megvalósuló adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) a) és 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, azaz a Vendég kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. A Vendég a kifejezett hozzájárulását elektronikus vagy papír alapon adja meg. A Vendég jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Vendég írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.
5. Az adatkezelés időtartama:
  Az adatkezelés a Vendég hozzájárulásának visszavonásáig tart.
 
   
 

 

 1. MILON köredzés útján megvalósuló adatkezelés

 

 1. számú táblázat

 

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A Társaság MILON köredzés szolgáltatást nyújt azon Vendégek részére, akik ezt külön igénybe kívánják venni. A MILON köredzésen részt vevő Vendégek vonatkozásában a Társaság az első köredzés megkezdése előtt a MILON rendszerbe rögzíti a Vendég nevét, születési dátumát, nemét, továbbá email címét és telefonszámát akkor, ha a Vendég a MILON rendszert érintő edzéseiről értesítéseket kíván kapni. A MILON rendszer ezt követően a köredzés alatt rögzíti, majd eltárolja a Vendég edzésére vonatkozó valamennyi adatát [például az edzés idejét, az egyes gyakorlatok ismétlésszámát, az egyes gépek személyes beállításait], továbbá a Vendég egészségi állapotára vonatkozó adatát (például: súly, pulzus, sérülések, betegségek).
 
2. A kezelt személyes adatok:
  1.      név, születési dátum, nem, email cím, telefonszám
  2.      a Vendég edzésére vonatkozó valamennyi adata
  3.      A Vendég egészségi állapotára vonatkozó adatai
 
3. Az adatkezelés célja:
  Az adatkezelés ahhoz szükséges, hogy a Vendég a MILON köredzés szolgáltatást igénybe tudja venni.
 
4. Az adatkezelés jogalapjai:
  Az 1. és 2. pontban rögzített személyes adatok (kivéve a 2. pontba tartozó esetleges egészségi állapotra vonatkozó adatok) kezelésére a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kerül sor, azaz az a Társasággal létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

A 3. pontban (és a 2. pontba tartozó esetleges egészségi állapotra vonatkozó adatok) kezelésére a GDPR 6. cikk (1) a) és 9. cikk (1) a) pontja, azaz a Vendég kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. A Vendég a kifejezett hozzájárulását elektronikus vagy papír alapon adja . A Vendég jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Vendég írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.

 
5. Az adatkezelés időtartama:
  Az adatkezelés a Vendég hozzájárulásának visszavonásáig tart, illetve a MILON rendszer utolsó használatát követő 5 év elteltéig. Amennyiben ugyanis a Vendég az egészsági állapotra vonatkozó adatokra vonatkozó hozzájárulását visszavonja, úgy a Társaság a Vendég valamennyi adatát törli a MILON rendszerben és akkor is, ha a Vendég a MILON rendszerbe 5 évig nem lép .
 
6. Közös adatkezelés:
  Társaságunk a milon csoport tagjaival a milon Holding GmbH, milon Care GmbH és milon Industries GmbH (székhely: Südliche Münchner Str. 42b, 82031, Grünwald, Németország) társaságokkal és értékesítési partnereivel a Milon Australia Pty Ltd (Ausztrália), Smart Sport Solution (Azerbaian), Fitness & Health bvba (Netherlands/Belgium), Uwego Technology Co. Ltd. (China), Energy Rehab Technology Co. Ltd (China), Diweave nolimit s.r.o. (Chech Republic, Slovakia, Ukraine), Sadko New Life O.Ü. (Estonia), PureSports Kft. (Hungary), Nokian Ray Varz Co. Ltd. (Iran), Fitness & Health Solutions Limited (Ireland, United Kingdom), Imun Acher Ltd. (Israel), Alliance Co. (Japan), Pulse Korea Inc. (South Korea), Sadko New Life O.Ü. (Latvia, Lithuania), Move Fitness Malta (Malta) MI-Com Sweden AB (Sweden, Norway), Kravter sp. z.o.o. (Poland), Safe Investments Ltd. (Russia) társaságokkal közös adatkezelést valósít .
 
   
 

 

 1. InBody állapot felmérés útján megvalósuló adatkezelés

 

 1. számú táblázat

 

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A Társaság InBody állapotfelmérés szolgáltatást nyújt azon Vendégek részére, akik ezt külön igénybe kívánják venni. Az InBody gép a Vendég gép által felvett egészségi állapotra vonatkozó adatiból elemzéseket, állapotfelmérést készít. A Vendég az állapotfelmérést papír alapú dokumentum formájában megkapja. A Vendég állapotfelmérése az Inbody gépen nem tárolódik, és azt a Társaság semmilyen más módon sem tárolja, nem kapcsolja össze a Vendég más adatával. Ennek megfelelően a Társaság kéri a Vendégeket, hogy azonosítóként olyan betű és/vagy számokból álló kódot adjanak meg, mely a Vendég személyazonosításra alkalmas adatát nem tartalmazza. Az InBody géppel kapcsolatban tehát csak adatrögzítés, mint adatkezelési művelet történik, és az csak addig tart, ameddig az adatrögzítés történik.
 
2. A kezelt személyes adatok:
 
  1.      A Vendég által tetszőlegesen megadott azonosító
  2.      nem
  3.      életkor
  4.      testmagasság
  5.      A Vendég egészségi állapotára vonatkozó adatai (például: testösszetétel elemzés adatai, izom-zsír arány adatai, tápláltsági állapot adatai, javaslat adatai, fittség mutatószáma, alapanyagcsere mutatószáma)
 
3. Az adatkezelés célja:
  Az 1-4. pontokban foglalt adatokat a Vendég szolgáltatja a Társaság részére, azért, hogy az InBody szolgáltatást igénybe tudja venni, míg az 5. pontban rögzített adatokat az InBody gép hozza létre és rögzíti az állapotfelmérés során, mely adatrögzítéssel valósul meg a szolgáltatásnyújtás.
 
4. Az adatkezelés jogalapjai:
  Az 1-3. pontokban rögzített személyes adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kerül sor, azaz az a Társasággal létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

A 3. és 4. pontban foglalt adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) a) és 9. cikk (1) a) pontja, azaz a Vendég kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. A Vendég a kifejezett hozzájárulását elektronikus vagy papír alapon adja . A Vendég jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Vendég írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.

 
5. Az adatkezelés időtartama:
  Tekintettel arra, hogy az InBody gép a rögzített adatokat nem tárolja, csak rögzíti, az állapotfelmérés elkészültével az adatkezelés befejeződik.
 
   
 

 

 1. Időpontfoglalás útján megvalósuló adatkezelés

 

 1. számú táblázat

 

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A Vendég időpontfoglalás céljából SALONIC fiókot (a továbbiakban: Fiók) hozhat létre. A Fiók létrehozásához regisztrációra van szükség. A regisztráció során a Vendég megadja nevét, email címét, telefonszámát és jelszavát. A Fiókba belépve a Vendég látja az összes korábbi és előjegyzett időpontfoglalását, Bérlet információját, a SALONIC rendszerben lévő szalonokról és szolgáltatásokról írt értékeléseket is. A SALONIC rendszer üzemeltetője a Salonic International Kft. (székhely: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes utca 23., cégjegyzékszám: 01 09 356924, adószám: 27916379-2-41, telefonszám: +36 30 406 88 77, email: info@salonic.hu), mely a Fiókkal kapcsolatban adatkezelést valósít meg és a Fiókból a Vendég alábbi adatait továbbítja a Társaság részére. A Salonic International Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő linken: https://www.salonic.hu/adatvedelmi-nyilatkozat.
2. A kezelt személyes adatok:
  1. név
  2. email cím
  3.telefonszám
  4.időpont és a választott szolgáltatás
3. Az adatkezelés célja:
  A Vendég részére Szolgáltatás nyújtása, a Vendéggel történő kapcsolattartás biztosítása.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) alapján. Az Érintett a hozzájárulását a https://springdayhealthclub.salonic.hu/user/register oldalon található „Salonic fiók létrehozása” mező alján található checkbox jelölésével adja meg. Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását az Érintett írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.
5. Az adatkezelés időtartama:
  A hozzájárulás visszavonásáig. A telefon vagy egyéb elérhetőség útján közölt hozzájárulás visszavonás legkésőbb a Társaság általi tudomásszerzéstől számított 24 óra elteltével lép életbe.

 

III. ÉRINTETT JOGAI

 

Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

 

3.1.    Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga adja meg a Társaság részére személyes adatait, a Társaság a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Tájékoztatóval tesz eleget.

 

3.2.    Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy a Társaság pontosan mely személyes adatait kezeli. Kérésére a Társaság tájékoztatást ad továbbá az Érintettre vonatkozó adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy jogosult kérelmezni a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintett bármikor jogosult arról információt, tájékoztatást kapni, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem az Érintettől szerezett be a Tárasaság, úgy az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról. Amennyiben a Társaság személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, akkor a Társaság az Érintettet tájékoztatja a továbbításra vonatkozóan a GDPR a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról is.

 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát a Társaság díjmentesen az Érintett rendelkezésre bocsátja. A Társaság további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, az adatok mennyiségéhez igazodó észszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét azonban a Társaság előzetesen közli az Érintettel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy a Társaság az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

3.3.    Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)

 

Az Érintett jogosult kérni, hogy a Társaság helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak – figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása is szükséges.

 

3.4.    Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

 

Az Érintett bármikor kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését, amely kérésnek a Társaság köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik a Társaság közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

 

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

3.5.    Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

 

Az Érintett kérheti, hogy a Társaság korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy a Társaság adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

 

A korlátozás ideje alatt az adatot a Társaság csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végez, kivéve, ha i) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy ii) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, iii) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy iv) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról a Társaság az Érintettet előzetesen abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan az Érintett az adatkezelés korlátozását igényelte.

 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a Érintett által kért és a Társaság által végrehajtott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a Társaság tájékoztatja az Érintettet arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.

 

3.6.    Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok, közvetlen üzletszerzés érdekében és céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (ha ilyet a Társaság alkalmaz, erről azonban megfelelően tájékoztatást ad), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban közvetlen üzletszerzési célból a Társaság nem kezeli.

 

Statisztikai célból történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

3.7.    Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

 

Tekintettel arra, hogy a Társaság az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése a Érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben a Érintett kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, a Társaság jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e.

 

3.8.    A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

 

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

3.9.    A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel).

 

3.10.    A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)

 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint a Társaság a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

 

Az eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).

 

3.11.  Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:

 1. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az Érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

 

A fenti esetekben az Érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE,

KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL A TÁRSASÁGGAL

 

Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton ii) személyesen juttassa el a Társaság székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg a Társaság e-mail elérhetőségére.

 

A Társaság/Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

cégnév: Breyting Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1042 Budapest, Árpád út 47-49.,

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-294826,

képviseli: Farkas Zoltán ügyvezető,

adószám: 25893045-2-41,

email cím: info@springday.hu

honlap: www.springday.hu

 

Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, a Társaság jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.

 

Amennyiben az kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését a Társaság megtagadhatja.

 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

 

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre a Társaság:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. ADATFELDOLGOZÓK

 

A Társaság adatkezelési műveleteihez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

NÉV ELÉRHETŐSÉGI ADATOK TEVÉKENYSÉG
MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Cg. 01-10-047449

képviseli: Leskó Norbert vezérigazgató

email: help@minicrm.hu

telefon: +36 (1) 999 – 0402

weboldal: www.minicrm.hu

 

miniCRM szolgáltatás, hírlevélküldés
Chiro Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság

 

székhely: 5200 Törökszentmiklós, Tenyői út 6.

Cg. 16-09-009570

képviseli: Matykó Noémi ügyvezető

email: info@chiro.hu

weboldal: www.chiro.hu

marketing szolgáltatás,  weboldal fejlesztés, tárhely szolgáltatás
DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cg. 01-09-882068

képviseli: Komáromi Zsolt György ügyvezető

email: domreg@dotroll.com

weboldal: www.dotroll.com

IT szolgáltatás, informatikai rendszer karbantartás, levelező rendszer üzemeltetése
 

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

 

(székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-42)

 

online fizetési szolgáltatás

Salonic International Kft. székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

Cg. 01-09-356924

képviseli: Bogdán Dávid ügyvezető

email: info@salonic.hu

weboldal: www.salonic.hu

online foglalási rendszer szolgáltatás
Wellness Gate Hungary Kft. székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 45.

Cg. 01-09-351097

képviseli: Tóth Tamás Zoltán ügyvezető

email: t.tamas@wellnessgate.hu

weboldal: www.wellnessgate.hu

IT szolgáltatás, adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése, beléptető rendszer fejlesztése

 

Budapest, 2022.03.28.

 

Breyting Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályba lépés napja: 2018. május 25.

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1.   Adatkezelés
1.2.   Tájékoztató
1.3.   Irányadó jogszabályok
1.4.   Fogalommeghatározások
1.5.   Adatkezelő
1.6.   Érintettek
1.7.   A személyes adatok köre
1.8.   A megfigyelés
1.9.   A megfigyelés alkalmazására figyelmeztető ábrák
 
II. EGYES ADATKEZELÉSEK
2.1.   Főbejárati folyosó
2.2.   Recepció
2.3.   Hátsó folyosó
2.4.   Funkcionális Terem
2.5.   Fitnesz Részleg
2.6.   Kardio Részleg
2.7.   Wellness Részleg
2.8.   Játszóház bejárata
2.9.   Mélygarázs
 
III. A FELVÉTELEK TÁROLÁSÁNAK HELYE
IV. A FELVÉTELEK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
V. A FELVÉTELEK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK
VI. A FELVÉTELEK TOVÁBBÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA
VII. A FELVÉTELEK ELLENŐRZÉSE (VISSZANÉZÉSE)
VIII. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
   
IX. AZ ÉRINTETT JOGAI
9.1.   Tájékoztatás kérése
9.2.   Hozzáférés joga
9.3.   Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog
9.4.   Személyes adatok törléséhez való jog
9.5.   Tiltakozáshoz való jog
9.6.   Az adatkezelés korlátozása
9.7.   A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
9.8.   A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
9.9.   A Társasággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
9.10. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
X. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL A TÁRSASÁGGAL
 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1. Adatkezelés

 

1.1.1.     A SPRINGDAY HEALTH CLUB elnevezésű fitnesz és wellness központot (a továbbiakban: Club) üzemeltető Breyting Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) a Club területén elektronikus megfigyelőrendszert (kamerás megfigyelést vagy elektronikus megfigyelést) alkalmaz.

 

1.1.2.     Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során személyes adatkezelés valósul meg, tekintettel arra, hogy a kamerák a látószögükbe kerülő természetes személyek képmását, mozgását, mint személyes adatokat rögzítik

 

1.2. Tájékoztató

 

1.2.1.     A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Társaság kamerás megfigyelőrendszer útján megvalósuló adatkezelési gyakorlatáról.

 

1.2.2.     A Tájékoztató, annak mindenkor hatályos változata mindenkor elérhető a Társaság székhelyén nyomtatott papír alapú formában, és a www.springday.hu honlapján elektronikus formában.

 

1.2.3.     A Társaság jogosult a Tájékoztatót szükség szerint bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítani, a módosítást követő hatállyal. A Társaság a módosítás tényéről az Érintetteket az 1.2.2. pontban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatja.

 

1.3. Irányadó jogszabályok

 

Az Adatkezelésre a hatályos jogszabályok [ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései az irányadók.

 

1.4. Fogalommeghatározások 

 

A Tájékoztatóban használt, nagy kezdőbetűvel rendelkező, külön nem definiált fogalmak az 1.3. pontban megjelölt jogszabályokban meghatározott jelentéssel bírnak.

 

1.5. Adatkezelő

 

Cégnév:                      Breyting Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                    1042 Budapest, Árpád út 47-49

Cégjegyzékszám:        Cg. 01-09-294826

Cégbíróság:                Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                   25893045-2-41

Képviselő:                  Farkas Zoltán ügyvezető

Telefonszám:              +36-1-799-7990

Email cím:                  info@springday.hu

Honlap:                       www.springday.hu

 

1.6. Érintettek

 

A kamerás megfigyelés a következő természetes személyeket érinti:

 

 • a Társaság által nyújtott fitnesz és wellness szolgáltatások igénybe vevőit (Vendégeit),
 • a Társaság munkavállalót (Munkavállalók),
 • a Társaság tevékenységében részt vevő harmadik személyeket (edzőket, masszőröket) (Közreműködőket),
 • a megfigyelt területre bármely fentiektől eltérő célból belépőket, ott tartózkodókat például Mélygarázs igénybe vevőit (Látogatók).

 

1.7. A személyes adatok köre:

 

A kamerák által megjelenített és/vagy rögzített kép (a továbbiakban: Felvétel) teljes tartalma, különösen, de nem kizárólagosan az Érintett képmása, viselkedése, mozgása.

 

1.8. A megfigyelés

 

1.8.1.     A kamerák elhelyezésére és alkalmazására egyrészt az emberi élet, testi épség, és a személyi szabadság védelme, másrészt a vagyonvédelem érdekében került sor. A Társaság nem alkalmaz kamerát olyan helyiségekben, amelyekben a megfigyelés az Érintettek emberi méltóságát sértené, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, illemhelyiségekben.

 

1.8.2.     A kamerák csak képet rögzítenek, hangot nem, illetve (1) közvetlen (azaz valós idejű), és (2) rögzített felvételt is készítenek.

 

1.9. A megfigyelés alkalmazására figyelmeztető ábrák

 

A Társaság a jelen Tájékoztatón túl a kamerás megfigyelés alkalmazásáról kamerát ábrázoló táblákat helyezett el az érintett területen.

 

 1. EGYES ADATKEZELÉSEK

 

Az egyes részlegekben található kamerák elhelyezéséről, látószögéről, működéséről (részlegenként) a következő táblázatok rendelkeznek részletesen.

 

2.1. FŐBEJÁRATI FOLYOSÓ

 

A főbejárattal szemben elhelyezett kamera útján megvalósuló adatkezelés:

 

Az adatkezelés célja:

 

Az adatkezelés célja a főbejáratnál tartózkodó Érintettek életének, testi épségének védelme, továbbá a Társaság üzleti titkainak, vagyonának védelme.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

A megfigyelt terület:

 

A főbejárat, illetve a főbejárattól induló, közösségi térig tartó folyosó területe.

 

A kamerák látószögei

 

A kamera látószöge a főbejáratra irányul.

 

A megfigyelés módja:

 

(1) közvetlen (valós idejű), és (2) rögzített

 

Érdekmérlegelési teszt:

 

 1. Érdek:

A Társaságnak komoly jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a főbejáratnál, illetve a főbejárattól induló folyosón tartózkodó Érintettek életét, testi épségét, továbbá a Társaság üzleti titkait, vagyonát védje, illetve megakadályozza a Társaság területére történő jogosulatlan bejutást.

 

 1. Szempontok:

A főbejáraton a közterületről bárki bejuthat a Társaság székhelyére

 

 1. Érdekmérlegelés:

A Társaság azt mérlegelte, hogy a Társaság kamera alkalmazásához fűződő érdeke (Érintettek életének, testi épségének, illetve a Társaság üzleti titkainak, vagyonának, védelme) arányban áll-e azzal, hogy a főbejáratnál, illetve a főbejárattól induló folyosón tartózkodó Érintettekről kamerafelvétel készül.

 

 1. Eredmény

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésével a Társaság arra a következtetésre jutott, hogy a kamerás megfigyelés az elérni kívánt célhoz szükséges, azzal arányos, továbbá, hogy az Érintettek jogainak, jogos érdekeinek aránytalan korlátozásával nem jár. A főbejáratnál, illetve a főbejárattól induló folyosón esetlegesen bekövetkező jogsértések észlelése, megakadályozása, az esetleges jogsértést elkövető tettenérése, azonosítása, a jogsértő cselekmények megelőzése, bizonyítása más módszerrel nem érhető el. Egy esetleges jogsértés esetén az elkövetőről egy személy sem tud olyan pontos leírást adni, mint egy kamerafelvétel. A kamerafelvételen továbbá a teljes eseménysor látszik, amely a jogsértés bizonyítását, minősítését, részletei feltárását maximálisan biztosítja. Az Érintettek magánéletéhez, magánszférájához való jogával szemben elsőbbséget élvez az érintettek életének, testi épségének, illetve a Társaság üzleti titkainak, vagyonának védelme. Ennek megfelelően a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása jogszerű, az, az érintettek információs önrendelkezési jogának aránytalan korlátozásával nem jár.

 

2.2. RECEPCIÓ

 

A recepciónál elhelyezett kamerák útján megvalósuló adatkezelés:

 

Az adatkezelés célja:

 

Az adatkezelés célja a recepcióban tartózkodó Munkavállalók, illetve a recepciónál tartózkodó személyek életének, testi épségének védelme, illetve a recepciónál található, Társaság és Vendégek tulajdonát képező vagyontárgyak védelme.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

A megfigyelt terület:

 

A földszinten található recepció elnevezésű helyiség, és a recepcióspult  melletti terület.

 

A kamerák látószögei:

 

A kamerák látószögei a vagyontárgyakra irányulnak. Vagyontárgyak alatt a Társaság tulajdonát képező, recepciónál található számítógépek, pénztárgépek, pénztárgépekben található készpénz, a recepcióspult melletti értékmegőrző szekrények, belépő kapuk értendők.

 

A megfigyelés módja:

 

(1) közvetlen (valós idejű), és (2) rögzített

 

Érdekmérlegelési teszt:

 

 1. Érdek:

A Társaságnak komoly jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a recepcióban tartózkodó Munkavállalók, illetve a recepciónál tartózkodó más személyek életét, testi épségét, továbbá a Társaság és a Vendégek vagyontárgyait védje, illetve megakadályozza a Társaság területére történő jogosulatlan bejutást.

 

 1. Szempontok

A recepció a közterületről bárki számára megközelíthető, elérhető. A recepciónál történik a Társaság által nyújtott szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, a szolgáltatás ellenértékének megfizetése. A recepció pénzfogalmat bonyolít. A Társaság szolgáltatásainak igénybevétele az ellenérték megfizetését követően vehető igénybe a recepció melletti belépőkapuk átjutását követően. A beléptetők kapuk áthaladását követően jobb oldalt találhatóak értékmegőrző szekrények, melyekben a Vendégek értékeiket hagyhatják a szolgáltatások igénybevétele alatti időtartamra.

 

 1. Érdekmérlegelés

A Társaság azt mérlegelte, hogy a Társaság kamera alkalmazásához fűződő érdeke (munkavállalók, harmadik személyek életének, testi épségének, illetve a Társaság és Vendégek vagyonának, pénzeszközeinek védelme) arányban áll-e azzal, hogy a recepcióban tartózkodó Munkavállalókról és a recepciónál tartózkodó harmadik személyekről kamerafelvétel készül.

 

 1. Eredmény

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésével a Társaság arra a következtetésre jutott, hogy a kamerás megfigyelés az elérni kívánt célhoz szükséges, azzal arányos, továbbá, hogy az érintettek jogainak, jogos érdekeinek aránytalan korlátozásával nem jár. A recepciónál esetlegesen bekövetkező jogsértések észlelése, megakadályozása, az esetleges jogsértést elkövető tettenérése, azonosítása, a jogsértő cselekmények megelőzése, bizonyítása más módszerrel nem érhető el. Egy esetleges jogsértés esetén az elkövetőről egy személy sem tud olyan pontos leírást adni, mint egy kamerafelvétel. A kamerafelvételen továbbá a teljes eseménysor látszik, amely a jogsértés bizonyítását, minősítését, részletei feltárását maximálisan biztosítja. Az érintettek magánéletéhez, magánszférájához való jogával szemben elsőbbséget élvez az érintettek életének, testi épségének, illetve a Társaság vagyonának védelme. Ennek megfelelően a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása jogszerű, az, az érintettek információs önrendelkezési jogának aránytalan korlátozásával nem jár. A Társaság figyelembe vette azt, hogy az értékmegőrző szekrényekkel kapcsolatos jogsértések esetén az elkövetők a kamerafelvételek rendőrségi felhasználása útján minden esetben azonosításra kerültek.

 

 

2.3. HÁTSÓ FOLYOSÓ

A hátsó folyosón elhelyezett kamerák útján megvalósuló adatkezelés:

 

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a Társaság üzleti titkainak, vagyonának védelme.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A megfigyelt terület:

A hátsó bejárat, illetve a hátsó bejárattól induló, közösségi térig tartó folyosó területe.

A kamerák látószögei:

A kamerák látószögei a hátsó bejáratra és a közösségi tér bejárata előtti részre irányul.

A megfigyelés módja:

(1) közvetlen (valós idejű), és (2) rögzített

 

Érdekmérlegelési teszt:

 1. Érdek:

A Társaságnak komoly jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy jelen táblázatban részletezett kamerákkal megfigyelt területen megtalálható Társaság üzleti titkait, vagyonát védje, illetve megakadályozza a Társaság területére történő jogosulatlan bejutást.

 1. Szempontok

A hátsó bejáraton a közterületről bárki bejuthat a hátsó folyosóra. A hátsó folyosóról nyílik szerverszoba, a mosoda, illetve a wellness részleg gépháza. A szerverszobában értékes számítástechnikai eszközök, a mosodában értékes mosó- és szárítógépek, míg a gépházban értékes elektronikus gépek találhatók. Bármely gép megrongálása esetén a Társaság működése ellehetetlenülhet, az a Társaságnak súlyos anyagi károkat okozhat.   

 1. Érdekmérlegelés

A Társaság azt mérlegelte, hogy a Társaság kamera alkalmazásához fűződő érdeke (Társaság üzleti titkainak, vagyonának, védelme) arányban áll-e azzal, hogy a hátsó bejáratnál, illetve a hátsó bejárattól induló folyosón tartózkodó Érintettekről kamerafelvétel készül.

 

 

 1. Eredmény

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésével a Társaság arra a következtetésre jutott, hogy a kamerás megfigyelés az elérni kívánt célhoz szükséges, azzal arányos, továbbá, hogy az Érintettek jogainak, jogos érdekeinek aránytalan korlátozásával nem jár. A hátsóbejáratnál, illetve a hátsóbejárattól induló folyosón esetlegesen bekövetkező jogsértések észlelése, megakadályozása, az esetleges jogsértést elkövető tettenérése, azonosítása, a jogsértő cselekmények megelőzése, bizonyítása más módszerrel nem érhető el. Egy esetleges jogsértés esetén az elkövetőről egy személy sem tud olyan pontos leírást adni, mint egy kamerafelvétel. A kamerafelvételen továbbá a teljes eseménysor látszik, amely a jogsértés bizonyítását, minősítését, részletei feltárását maximálisan biztosítja. Az Érintettek magánéletéhez, magánszférájához való jogával szemben elsőbbséget élvez az érintettek életének, testi épségének, illetve a Társaság üzleti titkainak, vagyonának védelme. Ennek megfelelően a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása jogszerű, az, az érintettek információs önrendelkezési jogának aránytalan korlátozásával nem jár.

 

2.4. FITNESZ Részleg

 

A FITNESZ Részlegben elhelyezett kamerák útján megvalósuló adatkezelés:

 

Az adatkezelés célja:

 

Az adatkezelés célja a FITNESZ Részlegben tartózkodó Vendégek, Munkavállalók, és Közreműködők életének, testi épségének védelme, illetve a FITNESZ Részlegben található, Társaság tulajdonát képező vagyontárgyak védelme.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

A megfigyelt terület:

 

Az első emeleten található FITNESZ TEREM és FITNESZ TERASZ elnevezésű helyiség (a továbbiakban együttesen: FITNESZ RÉSZLEG) területe.

 

A kamerák látószögei:

 

A kamerák látószögei a vagyontárgyakra irányulnak. Vagyontárgyak alatt a Társaság tulajdonát képező edzőgépek, sporteszközök értendők (a továbbiakban együttesen: Sporteszközök).

 

A megfigyelés módja:

 

(1) közvetlen (valós idejű), és (2) rögzített

 

Érdekmérlegelési teszt:

 

 1. Érdek:

A Társaságnak komoly jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a FITNESZ Részlegben tartózkodó Vendégek, Munkavállalók, és Közreműködők életét, testi épségét, továbbá a Társaság vagyontárgyait védje.

 

 1. Szempontok

A FITNESZ Teremben Vendégek, Munkavállalók és Közreműködők tartózkodnak. Itt történik a Vendégek részéről a Társaság által nyújtott fitnesz szolgáltatások igénybevétele. A Vendégek a különböző Sporteszközöket kizárólag a Házirendben meghatározott szabályok szerint és saját felelősségre használhatják. A Sporteszközök nem megfelelő és/vagy nem rendeltetésszerű használata az emberi életet, testi épséget veszélyeztetheti, az akár az élet kioltására, súlyos személyi sérülés, illetve jelentős vagyoni kár okozására alkalmas lehet, illetve a Club üzemelését, működését akadályozhatja, zavarhatja. Előbbiekre tekintettel a Sporteszközök rendeltetésszerű használatát, a Házirend szabályainak betartását a Társaság folyamatosan ellenőrizni kívánja abból a célból, hogy az esetleges jogsértéseket megelőzze, a kialakuló félben lévő jogsértéseket, konfliktusokat, veszélyhelyzeteket minél hamarabb észlelje, melyek esetén azonnali intézkedni, a szükséges intézkedéseket megtenni tudja. A Társaság jelen érdekmérlegelés során különösen figyelembe vette azt a tényt, hogy a Házirend szabályainak megsértése a Vendégek részéről a közelmúltban több alkalommal megtörtént, melyek során a kamerafelvételek az elkövetők személyét kivétel nélkül azonosították.

 

 1. Érdekmérlegelés

A Társaság azt mérlegelte, hogy a Társaság kamerák alkalmazásához fűződő érdeke (Vendégek, Munkavállalók, Közreműködők, életének, testi épségének, illetve a Sporteszközeinek védelme) arányban áll-e azzal, hogy a FITNESZ Részlegben tartózkodó Érintettekről kamerafelvétel készül.

 

 1. Eredmény

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésével a Társaság arra a következtetésre jutott, hogy a kamerás megfigyelés az elérni kívánt célhoz szükséges, azzal arányos, továbbá, hogy az Érintettek jogainak, jogos érdekeinek aránytalan korlátozásával nem jár. A FITNESZ Részlegben esetlegesen bekövetkező jogsértések észlelése, megakadályozása, az esetleges jogsértést elkövető tettenérése, azonosítása, a jogsértő cselekmények megelőzése, bizonyítása más módszerrel nem érhető el. Egy esetleges jogsértés esetén az elkövetőről egy személy sem tud a kamerafelvételnél pontosabb leírást adni. A kamerafelvételen továbbá a teljes eseménysor látszik, amely a jogsértés bizonyítását, minősítését, részletei feltárását maximálisan biztosítja. Az Érintettek magánéletéhez, magánszférájához való jogával szemben elsőbbséget élvez az Érintettek életének, testi épségének, illetve a Társaság vagyonának védelme. Ennek megfelelően a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása jogszerű, az, az Érintettek információs önrendelkezési jogának aránytalan korlátozásával nem jár.

 

2.5. KARDIO RÉSZLEG

 

A KARDIO Részlegben elhelyezett kamerák útján megvalósuló adatkezelés:

 

Az adatkezelés célja:

 

Az adatkezelés célja a KARDIO Részlegben tartózkodó Vendégek, Munkavállalók, és Közreműködők életének, testi épségének védelme, illetve a KARDIO Részlegben található, Társaság tulajdonát képező vagyontárgyak védelme.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

A megfigyelt terület:                                        

 

A második emeleten található KARDIO TEREM területe.

 

A kamerák látószögei:

 

A kamerák látószögei a vagyontárgyakra irányulnak. Vagyontárgyak alatt a Társaság tulajdonát képező edzőgépek, sporteszközök értendők (a továbbiakban együttesen: Sporteszközök).

 

A megfigyelés módja:

 

(1) közvetlen (valós idejű), és (2) rögzített

 

Érdekmérlegelési teszt:

 

 1. Érdek:

A Társaságnak komoly jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a KARDIO Részlegben tartózkodó Vendégek, Munkavállalók, és Közreműködők életét, testi épségét, továbbá a Társaság vagyontárgyait védje.

 

 1. Szempontok

A KARDIO Teremben Vendégek, Munkavállalók és Közreműködők tartózkodnak. Itt is történik a Vendégek részéről a Társaság által nyújtott fitnesz szolgáltatások igénybevétele. A Vendégek a különböző Sporteszközöket kizárólag a Házirendben meghatározott szabályok szerint és saját felelősségre használhatják. A Sporteszközök nem megfelelő és/vagy nem rendeltetésszerű használata az emberi életet, testi épséget veszélyeztetheti, az akár az élet kioltására, súlyos személyi sérülés, illetve jelentős vagyoni kár okozására alkalmas lehet, illetve a Club üzemelését, működését akadályozhatja, zavarhatja. Előbbiekre tekintettel a Sporteszközök rendeltetésszerű használatát, a Házirend szabályainak betartását a Társaság folyamatosan ellenőrizni kívánja abból a célból, hogy az esetleges jogsértéseket megelőzze, a kialakuló félben lévő jogsértéseket, konfliktusokat, veszélyhelyzeteket minél hamarabb észlelje, melyek esetén azonnali intézkedni, a szükséges intézkedéseket megtenni tudja. A Társaság jelen érdekmérlegelés során különösen figyelembe vette azt a tényt, hogy a Házirend szabályainak megsértése a Vendégek részéről a közelmúltban több alkalommal megtörtént, melyek során a kamerafelvételek az elkövetők személyét kivétel nélkül azonosították.

 

 1. Érdekmérlegelés

A Társaság azt mérlegelte, hogy a Társaság kamerák alkalmazásához fűződő érdeke (Vendégek, Munkavállalók, Közreműködők, életének, testi épségének, illetve a Sporteszközeinek védelme) arányban áll-e azzal, hogy a KARDIO Részlegben tartózkodó Érintettekről kamerafelvétel készül.

 

 1. Eredmény

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésével a Társaság arra a következtetésre jutott, hogy a kamerás megfigyelés az elérni kívánt célhoz szükséges, azzal arányos, továbbá, hogy az Érintettek jogainak, jogos érdekeinek aránytalan korlátozásával nem jár. A KARDIO Részlegben esetlegesen bekövetkező jogsértések észlelése, megakadályozása, az esetleges jogsértést elkövető tettenérése, azonosítása, a jogsértő cselekmények megelőzése, bizonyítása más módszerrel nem érhető el. Egy esetleges jogsértés esetén az elkövetőről egy személy sem tud a kamerafelvételnél pontosabb leírást adni. A kamerafelvételen továbbá a teljes eseménysor látszik, amely a jogsértés bizonyítását, minősítését, részletei feltárását maximálisan biztosítja. Az Érintettek magánéletéhez, magánszférájához való jogával szemben elsőbbséget élvez az Érintettek életének, testi épségének, illetve a Társaság vagyonának védelme. Ennek megfelelően a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása jogszerű, az, az Érintettek információs önrendelkezési jogának aránytalan korlátozásával nem jár.

 

2.6. WELLNES Részleg

 

A WELLNESS Részlegben elhelyezett kamerák útján megvalósuló adatkezelés:

 

Az adatkezelés célja:

 

Az adatkezelés célja a WELLNESS Részlegben tartózkodó Vendégek, Munkavállalók, és Közreműködők életének, testi épségének védelme, illetve a WELLNESS Részlegben található, Társaság tulajdonát képező vagyontárgyak védelme.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

A megfigyelt terület:

 

Az 1. emeleten található WELLNESS Részleg elnevezésű helyiség teljes területe.

 

A kamerák látószögei:

 

A kamerák látószögei a vagyontárgyakra irányulnak. Vagyontárgyak alatt a Társaság tulajdonát képező következő berendezések értendők: úszómedence, pezsgőfürdő, aromagőzkabin, sókabin, infra kabin, szauna (a továbbiakban együttesen: Wellness Berendezések).

 

A megfigyelés módja:

 

(1) közvetlen (valós idejű), és (2) rögzített

 

Érdekmérlegelési teszt:

 

 1. Érdek:

A Társaságnak komoly jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Wellness Részlegben tartózkodó Vendégek, Munkavállalók, és Közreműködők életét, testi épségét, továbbá a Társaság vagyontárgyait védje.

 

 1. Szempontok

A Wellness Részlegben Vendégek, Munkavállalók és Közreműködők tartózkodnak. Itt történik a Vendégek részéről a Társaság által nyújtott wellness szolgáltatások igénybevétele. A Vendégek a különböző Wellness Berendezéseket kizárólag a Házirendben meghatározott szabályok szerint és saját felelősségre használhatják. A Wellness Berendezések nem megfelelő és/vagy nem rendeltetésszerű használata az emberi életet, testi épséget veszélyeztetheti, az akár az élet kioltására, súlyos személyi sérülés, illetve jelentős vagyoni kár okozására alkalmas lehet, illetve a Club üzemelését, működését akadályozhatja, zavarhatja. Előbbiekre tekintettel a Wellness Berendezések rendeltetésszerű használatát, a Házirend szabályainak betartását a Társaság folyamatosan ellenőrizni kívánja abból a célból, hogy az esetleges jogsértéseket megelőzze, a kialakuló félben lévő jogsértéseket, konfliktusokat, veszélyhelyzeteket minél hamarabb észlelje, melyek esetén azonnali intézkedni, a szükséges intézkedéseket (különösen elsősegélynyújtást) megtenni tudja. A Társaság jelen érdekmérlegelés során különösen figyelembe vette azt a tényt, hogy a Wellness Részleget kiskorú személyek is használhatják, mely személyek biztonsága, testi épsége kiemelkedően fontos, továbbá, hogy a Wellness Részleg területén történt balesetek esetén kivétel nélkül elsősegélynyújtásra van szükség.

 

 1. Érdekmérlegelés

A Társaság azt mérlegelte, hogy a Társaság kamerák alkalmazásához fűződő érdeke (Vendégek, Munkavállalók, Közreműködők, életének, testi épségének, illetve a Wellness Berendezések védelme) arányban áll-e azzal, hogy a Wellness Részlegben tartózkodó Érintettekről kamerafelvétel készül.

 

 1. Eredmény

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésével a Társaság arra a következtetésre jutott, hogy a kamerás megfigyelés az elérni kívánt célhoz szükséges, azzal arányos, továbbá, hogy az Érintettek jogainak, jogos érdekeinek aránytalan korlátozásával nem jár. A Wellness Részlegben esetlegesen bekövetkező jogsértések észlelése, megakadályozása, az esetleges jogsértést elkövető tettenérése, azonosítása, a jogsértő cselekmények megelőzése, bizonyítása más módszerrel nem érhető el. Egy esetleges jogsértés esetén az elkövetőről egy személy sem tud a kamerafelvételnél pontosabb leírást adni. A kamerafelvételen továbbá a teljes eseménysor látszik, amely a jogsértés bizonyítását, minősítését, részletei feltárását maximálisan biztosítja. Az Érintettek magánéletéhez, magánszférájához való jogával szemben elsőbbséget élvez az Érintettek életének, testi épségének, illetve a Társaság vagyonának védelme. Ennek megfelelően a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása jogszerű, az, az Érintettek információs önrendelkezési jogának aránytalan korlátozásával nem jár.

 

2.7. JÁTSZÓHÁZ BEJÁRATA

 

A Játszóházban elhelyezett kamerák útján megvalósuló adatkezelés:

 

Az adatkezelés célja:

 

Az adatkezelés célja a Játszóház bejáratánál tartózkodó kiskorúak, Munkavállalók életének, testi épségének védelme.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

A megfigyelt terület:

 

A földszinten található Játszóház elnevezésű helyiség bejárata.

 

A kamerák látószögei:

 

A kamerák látószögei a Játszóház bejáratára irányulnak.

 

A megfigyelés módja:

 

(1) közvetlen (valós idejű), és (2) rögzített

 

Érdekmérlegelési teszt:

 

 1. Érdek:

A Társaságnak komoly jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Játszóház bejáratánál tartózkodó kiskorúak és Munkavállalók életét, testi épségét védje.

 

 1. Szempontok

A Játszóházban a Club szolgáltatásait igénybe vevő Vendégek kiskorú gyermekei, esetlegesen a Vendégek (szülők) és Munkavállalók tartózkodnak. A gyermeket a Társaság kizárólag a szülőnek, vagy a szülő által meghatározott személynek adja át a Játszóház bejáratánál.

 

 1. Érdekmérlegelés

A Társaság azt mérlegelte, hogy a Társaság kamerák alkalmazásához fűződő érdeke arányban áll-e azzal, hogy a Játszóház bejáratánál tartózkodó Érintettekről kamerafelvétel készül.

 

 1. Eredmény

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésével a Társaság arra a következtetésre jutott, hogy a kamerás megfigyelés az elérni kívánt célhoz szükséges, azzal arányos, továbbá, hogy az Érintettek jogainak, jogos érdekeinek aránytalan korlátozásával nem jár.

 

2.8. MÉLYGARÁZS

 

A Mélygarázsban elhelyezett kamerák útján megvalósuló adatkezelés:

 

Az adatkezelés célja:

 

Az adatkezelés célja az Érintettek (gépjármű tárolása céljából Mélygarázst igénybe vevők, illetve bármely egyéb célból Mélygarázsban tartózkodó természetes személy) életének, testi épségének védelme, illetve a Mélygarázsban található vagyontárgyak védelme.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

A megfigyelt terület:

 

A kétszintes Mélygarázs elnevezésű helyiség teljes területe.

 

A kamerák látószögei:

 

A kamerák látószögei a parkolásra kijelölt területekre és a gépjárművek közlekedésére fenntartott közlekedési sávokra irányulnak. Vagyontárgyak alatt a gépjárművek értendők.

 

A megfigyelés módja:

 

(1) közvetlen (valós idejű), és (2) rögzített

 

Érdekmérlegelési teszt:

 

 1. Érdek:

A Társaságnak komoly jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Mélygarázsban tartózkodó Érintettek életét, testi épségét, továbbá a vagyontárgyakat védje.

 

 1. Szempontok

A Mélygarázst gépjárműve időszakos tárolása céljából bárki jogosult igénybe venni. A Társaság és a gépjárművezető között a Mélygarázsba történő behajtással, ráutaló magatartással szerződés jön létre. A gépjárművezetők a Mélygarázst kizárólag a Házirendben és a Mélygarázs Szabályzatban meghatározott szabályok szerint és saját felelősségre használhatják, mely szabályok betartására a gépjárművezető a behajtással, ráutaló magatartással kötelezettséget vállal. A Mélygarázsban továbbá a KRESZ szabályai irányadók. A Mélygarázs nem megfelelő és/vagy nem rendeltetésszerű használata, a KRESZ, Házirend, Mélygarázs Szabályzat szabályainak megsértése az emberi életet, testi épséget veszélyeztetheti, az akár az élet kioltását, súlyos személyi sérülés, illetve jelentős vagyoni kár okozását eredményezheti, illetve a Club üzemelését, működését akadályozhatja, zavarhatja. Előbbiekre tekintettel a Mélygarázs rendeltetésszerű használatát, a KRESZ, Házirend Mélygarázs Szabályzat szabályainak betartását a Társaság folyamatosan ellenőrizni kívánja abból a célból, hogy az esetleges jogsértéseket megelőzze, a kialakuló félben lévő jogsértéseket, konfliktusokat, veszélyhelyzeteket minél hamarabb észlelje, melyek esetén azonnali intézkedni, a szükséges intézkedéseket (különösen elsősegélynyújtást, rendőri intézkedés iránti megkeresést) megtenni tudja.

 

 1. Érdekmérlegelés

A Társaság azt mérlegelte, hogy a Társaság kamerák alkalmazásához fűződő érdeke (Látogatók életének, testi épségének, illetve vagyontárgyak védelme) arányban áll-e azzal, hogy a Mélygarázsban tartózkodó Érintettekről kamerafelvétel készül.

 

 1. Eredmény

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésével a Társaság arra a következtetésre jutott, hogy a kamerás megfigyelés az elérni kívánt célhoz szükséges, azzal arányos, továbbá, hogy az Érintettek jogainak, jogos érdekeinek aránytalan korlátozásával nem jár. A Mélygarázsban esetlegesen bekövetkező jogsértések (különösen, de nem kizárólagosan: gépjármű okozta balesetek, személyi sérülések, gépjármű-eltulajdonítás, gépjárműfeltörés) észlelése, megakadályozása, az esetleges jogsértést elkövető tettenérése, azonosítása, a jogsértő cselekmények megelőzése, bizonyítása más módszerrel nem érhető el. Egy esetleges jogsértés esetén az elkövetőről egy személy sem tud a kamerafelvételnél pontosabb leírást adni. A kamerafelvételen továbbá a teljes eseménysor látszik, amely a jogsértés bizonyítását, minősítését, részletei feltárását maximálisan biztosítja, különösen a gépjárművel kapcsolatos jogsértéseknél. Az Érintettek magánéletéhez, magánszférájához való jogával szemben elsőbbséget élvez az Érintettek életének, testi épségének védelme, illetve a vagyonvédelem. Ennek megfelelően a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása jogszerű, az, az Érintettek információs önrendelkezési jogának aránytalan korlátozásával nem jár.

 

III. A FELVÉTELEK TÁROLÁSÁNAK HELYE

A kamerák a felvételeket a Társaság székhelyén található, Társaság tulajdonát képező szerverére rögzítik.

 

 1. A FELVÉTELEK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

 

A Társaság a Felvételeket felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 10 munkanap elteltével semmisíti meg. Felhasználás alatt a Felvétel bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként történő felhasználása értendő. A Felvételek 10 munkanapon keresztül történő megőrzésének indoka, hogy a Társaság Vendégei túlnyomó többsége bérletet vásárol, melyet a Vendég legrövidebb idő alatt is legalább két naptári hét alatt használ fel. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a Vendégek a jogsértéseket nem azonnal, hanem több nap elteltét követően észlelték, jelezték a Társaságnak, továbbá a Felvételek kiadására irányuló rendőrségi megkeresések is az adott jogsértő cselekmény megtörténtét követő néhány nap elteltét követően érkeztek a Társasághoz.

 

 1. A FELVÉTELEK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

 

5.1.     A Társaság a kamerás megfigyelőrendszert saját maga üzemelteti, így ezen adatkezelési tevékenységéhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

5.2.     A rögzített felvételekmegismerésére (visszanézésére) a Társaság cégvezetője és üzletvezető munkakört betöltő személy jogosultak, akik külön-külön jogosultak jogaik gyakorlására (a jelen Tájékoztatóban e minőségében a továbbiakban Cégvezető alatt az üzletvezető munkakört betöltő személy is értendő).

 

5.3.     A közvetlen (valós idejű) felvételek megismerésére a Társaság cégvezetője,ügyvezetője, és az üzletvezető munkakört betöltő személy jogosultak, akik külön-külön jogosultak jogaik gyakorlására, tekintettel arra, hogy a közvetlen (valós idejű) felvételeket mutató képernyő a fenti személyek közös irodahelyiségében került elhelyezésre.

 

 1. A FELVÉTEL TOVÁBBÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA

 

A Társaság a Felvételeket kizárólag a jogszabályban meghatározott személyek részére, jogi kötelezettség teljesítése céljából továbbítja. A Társaság a Felvételeket kizárólag jogainak érvényesítése, vagy jogszabályban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében használja fel.

 

VII. A FELVÉTELEK ELLENŐRZÉSE (VISSZANÉZÉSE)

 

7.1.     A Társaság a rögzített Felvételeket kizárólag egy adott jogsértő esemény, cselekmény bekövetkezésének gyanúja miatt ellenőrzi, nézi vissza.

 

7.2.     A Társaság a Felvétel visszanézése (ellenőrzése) során a fokozatosság elvére figyelemmel lépcsőzetes ellenőrzési rendszert vezet be, abból a célból, hogy az ellenőrzés ne, vagy lehetőleg minél kisebb mértékben érintse az Érintettek magánszféráját. A visszanézés első lépéseként a Cégvezető meghatároz (i) egy időtartamot, (ii) egy konkrét területet, illetve (iii) kamera látószöget, melyen belül a visszanézésre okot adó esemény minden valószínűség szerint megtörtént. A Cégvezető az ellenőrzés első lépéseként legfeljebb 6 órás időtartamot állapíthat meg. Amennyiben az első lépésként meghatározott szempontok alapján az ellenőrzés célja megvalósul, úgy a Társaság az ellenőrzést haladéktalanul befejezi. Amennyiben előbbiek kétségkívül nem állapíthatók meg, és az ellenőrzés folytatása szükséges, úgy a Cégvezető második lépésként jogosult további 6 órás időtartamot meghatározni. Amennyiben az ellenőrzés folytatása még ezt követően is szükséges, úgy a Cégvezető jogosult az első-két lépésben meghatározottaknál tágabb szempontokat megállapítani.

 

VIII. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

8.1.     A szerver külön zárt szobában került elhelyezésre, mely zárt szobához hozzáférése kizárólag a Felvételek visszanézésére jogosult személyeknek van. A rögzített Felvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor is a szerver szobában került elhelyezésre.

 

8.2.     A Társaság a Felvételekről kizárólag jogainak érvényesítése, vagy jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése céljából készít másolatot, menti ki a másolatot külön adathordozóra (például rendőrségi megkeresés teljesítése céljából). Amennyiben a Felvételről másolat készül és annak valamely példánya nem kerül a jogszabályban meghatározott hatóság részére továbbításra, úgy a Felvétel másolatát tartalmazó adathordozót a Társaság a jelen pont szerinti adatbiztonsági szabályok szerint kezeli. A Felvételek ellenőrzését, a Felvételek mentését, a másolatkészítést a Társaság jegyzőkönyvben dokumentálja. A Társaság az igényérvényesítés jogerős lezárását (az adatkezelés céljának megszűnését) követően a Felvétel másolatát haladéktalanul megsemmisíti.

 

 1. ÉRINTETT JOGAI

 

9.1.     Tájékoztatás kérése

 

A Társaság I. fejezetben megadott elérhetőségein az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy a Társaság kezel-e őt rögzítő Felvételt, illetve kérheti, hogy az alábbiakról a Társaság adjon részére tájékoztatást: az adatkezelés célja, a Társaság által kezelt személyes adataik, azok kategóriái, forrása, jogalapja, időtartama, az adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége, az esetleges adatvédelmi jogsértés körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések, továbbá – a személyes adatai esetleges továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapja és címzettje, címzettek kategóriái, az adatkezelést érintő jogai, igényérvényesítési lehetőségei.

 

9.2.     Hozzáférés joga

 

9.2.1.     A felvételekbe az V. fejezetbe megjelölt személyeken túl az azon látszódó Érintettek jogosultak betekinteni. E betekintési jog kizárólag azon felvételekre vonatkozik, amelyeken az Érintett személy szerepel, és csak azon időtartam vonatkozásában, amely során a Felvételen látszódik. A betekintést a Társaság előre egyeztetett időpontban a Felvétel készítésének helyén teszi lehetővé az V. fejezetben rögzített személyek jelenléte mellett.

 

9.2.2.     Az Érintett kérésére e felvételekről a Társaság másolatot ad. Amennyiben a Felvételen nem csak a kérelmet előterjesztő Érintett szerepel, akkor a felvételről a Társaság olyan másolatot készít, amelyen az Érintetten kívüli további személyek nem felismerhetők, kivéve, amennyiben az Érintett igazolja, hogy a további személyek a felvétel általa történő megtekintéséhez, részére történő másolat kiadásához személyük kitakarásának alkalmazása nélkül hozzájárultak vagy igazolja azt a jogos érdeket, amely kitakarás mellett nem valósítható meg.

 

9.2.3.     Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban a Társaság jogosult ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét a Társaság előzetesen közli az Érintettel.

 

9.3.     Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

 

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy a képfelvétel nem teljes, téves vagy hiányos képet rögzít, az Érintett jogosult ezt a Társaság részére jelezni.

 

9.4.     Személyes adatok törléséhez való jogAz Érintett jogosult arra, hogy kérje a Társaságtól az Érintettet rögzítő Felvétel törlését. A felvétel kezelése elleni tiltakozás egyben az Érintettet ábrázoló felvétel törlésével is együtt jár.

 

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

 1. a felvételre már nincs szükség abból a célból, amely érdekében az rögzítésre került;
 2. a felvétel kezelése jogellenes;
 3. a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelezi a Társaságot.

 

A Társaság a törlési kérelmet megtagadhatja akkor, ha a Felvételre jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükség van, vagy lehet.

 

9.5.     Tiltakozáshoz való jog

9.5.1.  Annak érdekében, hogy a Társaság biztosítsa azon Felvételek kezelésének mellőzését, amelyek adott Érintett számára személyi körülményei okán sérelmesek, az ilyen helyzetben lévő Érintettnek lehetősége van a Felvételek kezelése ellen tiltakozni.

9.5.2.  Tiltakozás esetén a Társaság az érintett Felvételt törli, kivéve, amennyiben azok megőrzése fontosabb jog érdekében szükséges. Ilyen fontosabb ok lehet az, amennyiben a Felvételek bírósági, hatósági eljárásban történő felhasználása indokolt.

 

9.6.     Az adatkezelés korlátozása

 

9.6.1.  A Felvételek megőrzésének időtartama alatt az Érintett kérheti a felvételek kezelésének korlátozását, ha (i) az Érintett a személyes adatok helyesbítésére irányuló kérelmet terjesztett elő, az adatok pontosságának elbírálásához szükséges ideig; (ii) a Felvételek kezelése jogellenes, de az Érintett ennek ellenére azok törlését ellenzi, vagy (iii) a Felvételekre az Érintettnek jogi igénye érvényesítése, védelme céljából szüksége van, viszont a Felvételre Társaságnak az eredeti,  élet, testi épsége védelme, illetve vagyonvédelmi célból már nincs szüksége, így azt a Társaságnak törölni kellene.

 

9.6.2.  Korlátozás esetén a felvételt a Társaság nem törli, csak tárolja, azon egyéb műveletet nem végez, kivéve, ha a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

 

9.6.3.  Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról a Társaság az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

 

9.7.     A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

9.7.1.     Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.

 

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

 

9.7.2.     Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

9.8.     A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel).

 

9.9.     A Társasággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 9.7. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint a Társaság a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

 

Az eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal). 

 

9.10.   Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:

 1. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az Érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

 1. a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

 

A fenti esetekben az Érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL A TÁRSASÁGGAL

 

Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint :

 

 1. i) írásban, postai úton
 2. ii) személyesen juttassa el a Társaság székhelyére vagy

iii) e-mail útján küldje meg a Társaság e-mail elérhetőségére.

 

A Társaság/Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

 

cégnév: Breyting Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1042 Budapest, Árpád út 47-49.,

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-294826,

képviseli: Farkas Zoltán ügyvezető,

adószám: 25893045-2-41,

email cím: info@springday.hu

honlap: www.springday.hu

 

Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, a Társaság jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.

 

Amennyiben az kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését a Társaság megtagadhatja.

 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

 

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre a Társaság:

 

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.