Adatvédelem

Fitness Vision Hungary Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 Hatályba lépés napja: 2023. szeptember 1.

 TARTALOMJEGYZÉK

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1. A Tájékoztató célja

 

1.2. A Tájékoztató hatálya

 

1.3. A Tájékoztató elérhetősége

 

1.4. A Tájékoztató módosítása

 

1.5. Irányadó jogszabályok

 

1.6. Fogalommeghatározások

 

1.7. A személyes adatok valódisága, pontossága

 

1.8. Adatbiztonság

  

II.

EGYES ADATKEZELÉSEK

 

1.      A Társaság szolgáltatásainak igénybevételével és nyújtásával kapcsolatban megvalósuló adatkezelés, a szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozatalával és teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

 

                   1.1.    Regisztrációs adatlap kitöltése

 

                   1.2.    Személyes adatok elektronikus adatbázisban történő rögzítése

 

                   1.3.    Képmás készítése és elektronikus adatbázisban történő tárolása

 

                   1.4.    Tagkártya készítése

 

2.      Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (hírlevél)

 

3.     KAPCSOLAT menüpont útján megvalósuló adatkezelés, megkeresések kezelése

 

       4.     KARRIER menüpont útján megvalósuló adatkezelés, pályázatok, önéletrajzok         megőrzése

 

       5.     Üzleti partnerek kapcsolattartói adatai elektronikus adatbázisban történő         tárolása útján megvalósuló adatkezelés

 

       6.     Vendég Adatlap kitöltése és tárolása útján megvalósuló adatkezelés

 

7.      Webáruház útján követett és alkalmazott adatkezelés

 

8.      Webáruházzal kapcsolatos számlázási célú adatkezelés

  

III.

AZ ÉRINTETT JOGAI

 

3.1.     Tájékoztatáshoz való jog

 

3.2.     Hozzáférés joga

 

3.3.     Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog

 

3.4.     Személyes adatok törléséhez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

 

3.5.     Adatkezelés korlátozásához való jog

 

3.6.     Tiltakozáshoz való jog

 

3.7.     Adathordozhatósághoz való jog

 

3.8.     A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

3.9.     A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

3.10.   A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

3.11.   Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

  

IV.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL A TÁRSASÁGGAL

 

 

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1.  A Tájékoztató célja

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Life1 Fitness Springday elnevezésű fitnesz és wellness központot üzemeltető Fitness Vision Hungary Kft (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31., Cg. 01 09 376249, képviseli: Benedek László ügyvezető, adószám: 12459872-2-41, email cím: info@springday.hu, honlap: www.springday.hu (Weboldal), a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

1.2.  A Tájékoztató hatálya

1.2.1.  A Tájékoztató a Társaság 1.2.2. pontjában rögzített adatkezelési tevékenységeivel érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adataira vonatkozik.

1.2.2.  A Társaság adatkezelési tevékenységei:

(1)    a Társaság szolgáltatásainak igénybevételével és nyújtásával kapcsolatban megvalósuló adatkezelés,

(2)    reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (a továbbiakban: Hírlevél) küldésével kapcsolatos adatkezelés,

(3)    a Weboldal „KAPCSOLAT” menüpontja útján megvalósuló adatkezelés,

(4)    a Weboldal „KARRIER” menüpontja útján megvalósuló adatkezelés,

(5)    üzleti partnerek kapcsolattartói adatai elektronikus adatbázisban történő tárolása útján megvalósuló adatkezelés,

(6)    Vendég Adatlap kitöltése és tárolása útján megvalósuló adatkezelés,

(7)    Webáruház útján követett és alkalmazott adatkezelés,

(8)    Webáruházzal kapcsolatos számlázási célú adatkezelés.

1.2.3.  A Társaság tevékenységéhez harmadik személyek (edzők, masszőrök) közreműködését veszi igénybe. A Társaság rögzíti, hogy ezen harmadik személyek által felvett személyes adatok a Társaság részére nem kerülnek továbbításra, azokhoz a Társaságnak nincs hozzáférése, melyre tekintettel adatkezelést sem valósít meg. A harmadik személyek önálló adatkezelők.

1.3.  A Tájékoztató elérhetősége

A Tájékoztató, annak mindenkor hatályos változata mindenkor elérhető a Társaság 1.1. pontban rögzített székhelyén nyomtatott papír alapú formában, és a Weboldalon elektronikus formában az „Adatkezelési Tájékoztató” menüpont alatt.

1.4.  A Tájékoztató módosítása

A Társaság jogosult a Tájékoztatót szükség szerint bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítani, a módosítást követő hatállyal. A Társaság a módosítás tényéről az Érintetteket az 1.3. pontban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatja.

1.5.  Irányadó jogszabályok

A Társaság kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a Tájékoztató és a hatályos jogszabályok [ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. 

1.6. Fogalommeghatározások

 

A Tájékoztatóban használt, nagy kezdőbetűvel rendelkező, külön nem definiált fogalmak az 1.5. pontban megjelölt jogszabályokban meghatározott jelentéssel bírnak.

1.7.  A személyes adatok valódisága, pontossága

A személyes adatokat az Érintett szolgáltatja a Társaság részére. A Társaság részére bármely módon szolgáltatott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

1.8.  Adatbiztonság

 

A Társaság elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja.

 1. EGYES adatkezelésEK

A Társaság által folytatott egyes adatkezelések külön táblázatban kerülnek bemutatásra.

 1. A Társaság szolgáltatásainak igénybevételével és nyújtásával kapcsolatban megvalósuló adatkezelés, a szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozatalával és teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

 

 1. számú táblázat

1.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

A Társaság fitnesz és wellness szolgáltatások (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatások) nyújtásával foglalkozó gazdasági társaság. A Szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személy (a továbbiakban: Vendég) és a Társaság között a Szolgáltatások igénybevétele tárgyában szerződés jön létre. E szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Vendég jelen táblázatban meghatározott személyes adatainak kezelése. A Vendég az alábbi módokon szolgáltat személyes adatot a Tásaság részére és azok az alábbi módokon kerülnek kezelésre.

 

1.1.   A Vendég a regisztrációs adatlap elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével saját maga szolgáltat személyes adatot a Társaság részére a szerződés létrejöttekor.

 

1.2.   A regisztrációs adatlap Vendég általi kitöltését követően a Társaság a Vendég regisztrációs adatlapon rögzített adatait, illetve a 2.2. pontban meghatározott további személyes adatait elektronikus adatbázisban rögzíti, azt a 2.2. pont 4-5. sorszámú adataival a szerződés teljesítése során esetlegesen bővíti.

 

1.3.   A Társaság a Vendégről webkamera útján képmást készít, melyet az elektronikus adatbázisban tárol.

 

1.4.   A Vendég 2.4. pontban rögzített személyes adatai plasztik kártyán (a továbbiakban: Tagkártya) találhatóak.

2.

A kezelt személyes adatok:

 

2.1.   A Regisztrációs Adatlapon felvett személyes adatok

 

                1.  név

 

                2.  születési idő

 

                3.  email cím

 

                4.  telefonszám

 

                5.  irányítószám

 

                6.  Érintett aláírása

 

2.2.   Az elektronikus adatbázisban felvett személyes adatok (a 2.1. pontban rögzítetteken túlmenően)

 

1.  ügyfélkód

 

2.  üzleti partner kódja (amennyiben a Vendég valamely üzleti partner munkavállalója, szerződéses partnere)

 

3.  ügyfélérték

 

4.  Vendég által vásárolt bérletek adatai (bérlet típusa, érvényességi ideje)

 

5.  Vendég fogyasztási adatai (termék megnevezése, bruttó ára)

 

2.3.   A webkamera útján történt képmás rögzítés útján felvett személyes adat

 

1.  A Vendég képmása

 

2.4.   A Tagkártyán szereplő személyes adatok

 

1.  Vendég aláírása

 

2.  vonalkód (mely az ügyfélkódból kerül generálásra)

3.

Az adatkezelés célja:

 

A 2.1-2.4. pontokban meghatározott személyes adatok kezelésének célja a Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozása, teljesítése (a Szolgáltatások nyújtása).

4.

Az adatkezelés jogalapja:

 

A 2.1., 2.2., és 2.4. pontban meghatározott személyes adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges. A regisztrációs adatlap kitöltése a Vendég részéről kifejezett szándéknyilatkozatnak minősül a szerződés létrehozására.

 

A 2.3. pontban meghatározott személyes adat kezelésére a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján kerül sor, azaz a Vendég hozzájárulásával. A Vendég a hozzájárulását a regisztrációs adatlap aláírásával adja meg a Társaság részére. A Vendég bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Vendég írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.

5.

Az adatkezelés időtartama:

 

A Társaság az Érintett személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott ideig, 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CV. törvény (új Art.) §-á78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján meghatározott adójogi elévülési ideig kezeli.

6.

Adatfeldolgozó:

 

DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Cg. 01-09-882068, adószám: 13962982-2-42, képviseli: Komáromi Zsolt György ügyvezető, email: domreg@dotroll.com), mely az elektronikus adatbázis karbantartója.

 1. számú táblázat

1.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

A Társaság az igénybe vett Szolgáltatásokról számlát állít ki, és megőrzi azt. A számlázási célú adatkezelés szorosan kapcsolódik a Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozatalával és teljesítésével kapcsolatos adatkezeléshez, annak részét képezi, de attól eltérő jogalapon történik.

2.

A kezelt személyes adatok:

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján:

 

1.  név

 

2.  lakcím

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:

 

1.  név

 

2.  lakcím

3.

Az adatkezelés célja:

 

Számla kiállítása az igénybe vett Szolgáltatásokról, annak megőrzése, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.

4.

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.

5.

Az adatkezelés időtartama:

 

A kiállított számla, mint számviteli bizonylat megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti határidőig (jelenleg 8 év), 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (új Art.) 78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján az adójogi elévülési határidőig kerül sor.

 1. Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (hírlevél)

 

 1. számú táblázat

 

1.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 6. § (1) bekezdése alapján a Társaság az Érintettnek, mint a reklám címzettjének közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot közöl (a továbbiakban: Hírlevél), amennyiben azt az Érintett igényli és ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul.

2.

A kezelt személyes adatok:

 

1. név

 

2. email cím

3.

Az adatkezelés célja:

 

A Társaságot, a Szolgáltatásokat népszerűsítő, aktuális ajánlatairól tájékoztató reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése elektronikus levelezés útján (e-DM) vagy telefonon keresztül.

4.

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) alapján.  Az Érintett a hozzájárulását írásban, a regisztrációs adatlapon található „Hozzájárulás Hírlevél küldéséhez” és/vagy „Hozzájárulás telefonos megkereséshez” mező egyértelmű jelölésével, majd a regisztrációs adatlap aláírásával adja meg. Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását az Érintett (1) a Hírlevélben található „leiratkozom” linkre kattintva, vagy (2) írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.

5.

Az adatkezelés időtartama:

 

A hozzájárulás visszavonásáig. A Hírlevélben történő leiratkozás azonnal, míg a telefon vagy egyéb elérhetőség útján közölt hozzájárulás visszavonás legkésőbb a Társaság általi tudomásszerzéstől számított 24 óra elteltével lép életbe.

6.

Adatfeldolgozó:

 

DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Cg. 01-09-882068, adószám: 13962982-2-42, képviseli: Komáromi Zsolt György ügyvezető, email: domreg@dotroll.com), mely az elektronikus hírlevéladatbázis karbantartója.

 1. „KAPCSOLAT” menüpont útján megvalósuló adatkezelés, megkeresések kezelése

 

 1. számú táblázat

1.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

A „KAPCSOLAT” menüpont alatt az Érintettnek lehetősége van a Társaság részére elektronikus üzenetet küldeni a kapcsolatfelvétel/tartás céljából. Az Érintett a megkeresés küldője.

2.

A kezelt személyes adatok:

 

1. név

 

2. email cím

 

3. tárgy

 

4. üzenet

3.

Az adatkezelés célja:

 

Megkeresések kezelése, megválaszolása, a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézés.

4.

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kerül sor, azaz a Társasággal létrejövő szerződés létrehozásához, a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez, a szerződés teljesítéséhez, a teljesítéssel összefüggő esetleges igények rendezéséhez szükséges.

5.

Az adatkezelés időtartama:

 

A Társaság a megkereséseket azok beérkezésétől számított 12 hónapig tárolja, majd törli, a még folyamatban lévő megkeresések kivételével, amelyek törlésére az ügy elintézését követő 12 hónap elteltével kerül sor.

6.

Adatfeldolgozó:

 

DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Cg. 01-09-882068, adószám: 13962982-2-42, képviseli: Komáromi Zsolt György ügyvezető, email: domreg@dotroll.com), mely a Társaság informatikai rendszerének karbantartója.

 1. „KARRIER” menüpont útján megvalósuló adatkezelés, pályázatok, önéletrajzok megőrzése
 1. számú táblázat

1.

Adatkezelési műveletek:

 

A Társaság két csatornán keresztül gyűjt önéletrajzokat, motivációs leveleket, pályázatokat (a továbbiakban: együttesen: Pályázat): (I.) munkaerőtoborzó cégek általi továbbítás és/vagy (II.) a www.springday.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) KARRIER menüpont alatt található email-re történő továbbítás útján. A „KARRIER” menüpont alatt a Társaság (1) egy konkrét munkakör vonatkozásában, vagy (2) konkrét munkakör megjelölése nélkül lehetőséget biztosít bármely természetes személy (a továbbiakban: Pályázó) részére, hogy Pályázatát a Társasághoz közvetlenül eljuttassa, a Társaság részére hozzáférhetővé tegye. A Társaság a beérkezett Pályázatokat rögzíti, rendszerezve tárolja. A KARRIER menüpont alatt meghatározott emailcímre beérkező Pályázatok beérkezéséről a Társaság a Pályázó email címére automatikus visszaigazolást küld.

2.

A kezelt személyes adatok:

 

Név, email cím, továbbá a csatolt Pályázatban szereplő valamennyi személyes adat, különösen, de nem kizárólagosan a legmagasabb iskolai végzettség, nyelvismeret, szakmai tapasztalat, lakóhely. Amennyiben a Társaság a Pályázatban a különleges személyes adatot ismer fel, úgy azt haladéktalanul törli, kivéve, ha az adatkezelés a Társaságnak vagy a Pályázónak a foglakoztatást, valamint szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges.

3.

Az adatkezelés célja:

 

A Társaságnál megüresedett és/vagy megüresedő munkakör betöltése.

4.

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az Érintett hozzájárulásával kerül sor.

 

A hozzájárulás visszavonása:

 

A Pályázó bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, melynek eredményeként a Társaság haladéktalanul törli a Pályázatát. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Pályázó írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.

5.

Az adatkezelés időtartama:

 

(I.)                Amennyiben a Pályázatok munkaerőtoborzó cég útján kerülnek a Társaság részére továbbításra, úgy az adatkezelés időtartama a pályáztatás időtartama, vagyis a Pályázó hozzájárulásának megadásától számított és a pályáztatás lezárásig terjedő időtartam. A Társaság a munkakör betöltését követően haladéktalanul törli a ki nem választott Pályázók személyes adatait (Pályázatait), de legkésőbb a Pályázat beküldésének határidejét követő három hónap elteltével, és akkor is, ha a Pályázó a pályáztatás során a Pályázatát visszavonja. Amennyiben a Társaság a ki nem választott jelentkező Pályázatát a pályáztatási eljárás lezárását követően meg kívánja őrizni, úgy erről a Pályázót előzetesen tájékoztatja, különösen annak céljáról, időtartamáról, majd ezt követően beszerzi ehhez a Pályázó hozzájárulását, mely esetben a Pályázatot e hozzájárulás megadásától számított három hónapos határozott ideig tovább kezeli, annak lejártát követően törli és akkor is, ha a Pályázó ezen idő alatt a hozzájárulását visszavonja.

 

(II.)              Amennyiben a Pályázatok a Weboldal KARRIER menüpont alatt található emailcím útján kerülnek tárolásra:

(1)    Konkrét munkakör megjelölése esetében: A Társaság a Pályázat beküldésére minden esetben határidőt állapít meg. E határidő lejártát követő három hónapon belül a Társaság dönt a pályáztatás eredményéről, az adott munkakörre megfelelő Pályázó kiválasztásáról, a pályáztatás lezárásáról. A Pályáztatás eredményéről a Társaság a Pályázókat értesíti. Az adatkezelés időtartama a pályáztatás időtartama, vagyis a Pályázó hozzájárulásának megadásától számított és a pályáztatás lezárásig terjedő időtartam. A Társaság a munkakör betöltését követően haladéktalanul törli a ki nem választott Pályázók személyes adatait (Pályázatait), de legkésőbb a pályázat beküldésének határidejét követő három hónap elteltével, és akkor is, ha a Pályázó a pályáztatás során a Pályázatát visszavonja. Amennyiben a Társaság a ki nem választott jelentkező Pályázatát a pályáztatási eljárás lezárását követően meg kívánja őrizni, úgy erről a Pályázót előzetesen tájékoztatja, különösen annak céljáról, időtartamáról, majd ezt követően beszerzi ehhez a Pályázó hozzájárulását, mely esetben a Pályázatot e hozzájárulás megadásától számított három hónapos határozott ideig tovább kezeli, annak lejártát követően törli és akkor is, ha a Pályázó ezen idő alatt a hozzájárulását visszavonja.

(2)    Konkrét munkakör megjelölése hiányában: a Társaság a Pályázatot a hozzájárulás megadásától számított hat hónapos határozott idő lejártát követően törli és akkor is, ha a Pályázó ezen idő alatt a hozzájárulását visszavonja.

7.

Adatfeldolgozó

 

DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Cg. 01-09-882068, adószám: 13962982-2-42, képviseli: Komáromi Zsolt György ügyvezető, email: domreg@dotroll.com), mely a Társaság informatikai rendszerének karbantartója.

8.

A Pályázat megismerésére jogosultak: ügyvezető, cégvezető munkakört betöltő személyek.

 1. Üzleti partnerek kapcsolattartói adatai elektronikus adatbázisban történő tárolása útján megvalósuló adatkezelés

 

 1. számú táblázat

 

1.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

A Társaság a nem természetes személy üzleti partnerei adatait elektronikus adatbázisban rögzíti. Az üzleti partner adatai között rögzítésre kerül az üzleti partner természetes személy kapcsolattartójának neve és elérhetőségei (telefonszáma, email címe). A Társaság az üzleti partnerekkel összefüggésben kizárólag e tekintetben valósít meg a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelést, tekintettel arra, hogy az üzleti partnerek nem természetes személyek.

2.

A kezelt személyes adatok:

 

1. kapcsolattartó neve

 

2. kapcsolattartó telefonszáma

 

3. kapcsolattartó email címe

3.

Az adatkezelés célja:

 

A Társaság az üzleti partnerekkel együttműködési szerződést köt abból a célból, hogy az üzleti partner munkavállalói és/vagy az általa megjelölt személyek a Társaság Szolgáltatásait kedvezményesen tudják igénybe venni. A kapcsolattartó személy 2. pontban rögzített személyes adatai kezelésének célja az üzleti partnerekkel szerződés létrehozása, a megkötött szerződés teljesítése, ehhez kapcsolódó ügyintézés, kapcsolattartás, a Társaság esetleges igényei érvényesítése a kapcsolattartón keresztül.

4.

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) és f) pontja szerinti jogalapokon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaság és az üzleti partner között létrejövő együttműködési szerződés megkötéséhez, a megkötött szerződés teljesítéséhez, továbbá a Társaság azon jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges, hogy az üzleti partnerrel a Társaság kapcsolatot tudjon tartani, a szerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, mely kizárólag az üzleti partner által kijelölt kapcsolattartó útján lehetséges. A kapcsolattartó személy esetlegesen védett joga ezzel szemben a magánszférájához fűződő joga lehet, azonban ezen jognál erősebb a Társaság azon joga és jogos üzleti érdeke, hogy az együttműködési szerződés teljesedésbe menjen. A kapcsolattartó magánszférához való joga nem sérül, mivel nagy valószínűséggel az üzleti partner által biztosított elérhetőségek kerülnek megadásra a Társaság részére. A magánszférához való jog védelmével szemben áll továbbá azon kötelezettség a kapcsolattartó részéről, hogy munkaköri kötelezettségeinek eleget kell tennie és a munkáltató érdekében el kell járnia.

5.

Az adatkezelés időtartama:

 

Amennyiben a szerződéskötést megelőző tárgyalások, levelezések nem vezetnek szerződéskötéshez, a Társaság a kapcsolattartó adatait, az esetleges levélváltást a későbbi kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, üzleti kapcsolat létrehozása céljából 1 évig tárolja. A Társaság jogos érdeke, hogy esetleges későbbi szerződéskötés céljából az üzleti partner adata a későbbiekben rendelkezésre álljon, ezzel lehetővé téve a kapcsolatfelvételt és a szerződéskötést, amely nem csak a Társaság, hanem az üzleti partner érdeke is.

8.

Adatfeldolgozó:

 

DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Cg. 01-09-882068, adószám: 13962982-2-42, képviseli: Komáromi Zsolt György ügyvezető, email: domreg@dotroll.com), mely a Társaság informatikai rendszerének karbantartója.

 1. Vendég Adatlap kitöltése és tárolása útján megvalósuló adatkezelés
 1. számú táblázat

1.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

Azon Vendégek, akik masszás szolgáltatást vesznek igénybe a Társaságtól, a szolgáltatás igénybevétele előtt kitöltik a Vendég Adatlap elnevezésű formanyomtatványt. A Vendég Adatlap az 1. számú táblázatban megjelölt személyes adatokon túlmenően a Vendég egészségügyi állapotára vonatkozó különleges személyes adatokat tartalmaz, melyeket a Vendég önként szolgáltat a Társaság számára.  

2.

A kezelt személyes (különleges) adatok:

 

1. terhesség ténye

 

2. 6 héten belül történt szülés ténye

 

3. gyermek szoptatásának ténye

 

4. szív, érrendszeri betegség fennállásának ténye

 

5. anyagcserebetegség fennállásának ténye

 

6. véralvadási zavar fennállásának ténye

 

7. idegrendszeri betegség fennállásának ténye

 

8. allergia fennállásának ténye, megnevezése

 

9. fém vagy egyéb anyag testbe történt beültetésének ténye

 

10.ráncfeltöltés/plasztikai beavatkozás megtörténtének ténye

3.

Az adatkezelés célja:

 

Az adatkezelés annak eldöntéséhez szükséges, hogy a Vendég a szolgáltatást igénybe tudja-e venni. A 2. pontban felsorolt valamely tény fennállása esetén a szolgáltatás a Vendég egészségügyi állapotát befolyásolhatja, mely esetben a Társaság jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni.

4.

Az adatkezelés jogalapja:

 

A Vendég hozzájárulása a GDPR 9. cikk (1) a) alapján.  A Vendég hozzájárulását írásban, a Vendég Adatlapon adja meg. A Vendég jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Vendég írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.

5.

Az adatkezelés időtartama:

 

A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 5 év elteltéig.

 

 1. Webáruház útján megvalósuló adatkezelés

 

1.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

A Társaság fitnesz és wellness szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatások) nyújt természetes személyek (a továbbiakban: Vendég) részére. A különböző Szolgáltatásokat vagy azok különböző kombinációját, különböző bérletek (a továbbiakban: Bérletek) testesítik meg. A Bérleteket a Társaság székhelyén, illetve a Webáruház útján értékesíti. A Társaság a Webáruház alkalmazása útján adatkezelést valósít meg.

 

 

 

A Webáruházban történő elektronikus megrendelés leadással és a Társaság általi megrendelés elfogadásával (hivatalos visszaigazolással) szolgáltatási szerződés jön létre a megrendelést leadó személy, mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szolgáltatást Igénybe Vevő vagy Érintett) és a Társaság, mint szolgáltatást nyújtó között a megrendelt Bérletet képező Szolgáltatások igénybevétele/nyújtása tárgyában. E szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az Érintett lent meghatározott személyes adatainak kezelése. Amennyiben az Érintett nem vagy nem teljes-körűen szolgáltatja a lenti személyes adatokat, úgy a szerződés létrejötte és/vagy teljesítése meghiúsulhat.

 

 

 

A Webshop felületén az Érintett a következő esetekben szolgáltat adatot:

 

1.       „Regisztráció” menüpont alatt

 

2.       „Bejelentkezés” menüpont alatt

 

3.       „Rendelés elküldése” menüpont alatt

 

 

2.

A kezelt személyes adatok:

 

1.       „Regisztráció” menüpont alatt felvett személyes adatok

 

1.  név

 

2.   lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)

 

3.   email cím

 

4.   telefonszám

 

5.   felhasználónév/email cím

 

6.   jelszó

 

2.       „Bejelentkezés” menüpont alatt szolgáltatott személyes adatok

 

1.    felhasználónév/email cím

 

2.    jelszó

 

3.       „Rendelés elküldése” menüpont alatt felvett személyes adatok

 

1.   számlázási név (amennyiben az 1. pontban megjelölt névtől eltérő)

 

2.   szállítási cím (amennyiben az 1. pontban megjelölt címtől eltérő)

 

 

3.

Az adatkezelés célja:

 

A szolgáltatási szerződés létrehozása, teljesítése.

 

 

4.

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a szolgáltatási szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges. A regisztrációval, bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésekre szintén a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, hiszen ezek az adatkezelések a szolgáltatási szerződés megkötését megelőzően, az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek.

 

 

5.

Az adatkezelés időtartama:

 

A Társaság az Érintett személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott ideig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-alapján 8 évig, 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CV. törvény (új Art.) §-á78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján meghatározott adójogi elévülési ideig kezeli.

 

 

6.

Adatfeldolgozó:

 

DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Cg. 01-09-882068, adószám: 13962982-2-42, képviseli: Komáromi Zsolt György ügyvezető, email: domreg@dotroll.com), mely a Honlap szerverszolgáltatója.

 

 1. Webáruházzal kapcsolatos számlázási célú adatkezelés

 

1.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

A Társaság az értékesített Bérletekről számlát állít ki, és megőrzi azt. A számlázási célú adatkezelés szorosan kapcsolódik a szolgáltatási szerződés létrehozásával és teljesítésével kapcsolatos adatkezeléshez, annak részét képezi, de attól eltérő jogalapon történik.

2.

A kezelt személyes adatok:

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján:

 

1.  név

 

2.  lakcím

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:

 

1.  név

 

2.  lakcím

 

 

3.

Az adatkezelés célja:

 

Számla kiállítása, annak megőrzése, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.

 

 

4.

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.

 

 

5.

Az adatkezelés időtartama:

 

A kiállított számla, mint számviteli bizonylat megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti határidőig (jelenleg 8 év), 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (új Art.) 78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján az adójogi elévülési határidőig kerül sor.

 

III. ÉRINTETT JOGAI

Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

3.1.     Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga adja meg a Társaság részére személyes adatait, a Társaság a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Tájékoztatóval tesz eleget.

3.2.     Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy a Társaság pontosan mely személyes adatait kezeli. Kérésére a Társaság tájékoztatást ad továbbá az Érintettre vonatkozó adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy jogosult kérelmezni a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintett bármikor jogosult arról információt, tájékoztatást kapni, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem az Érintettől szerezett be a Tárasaság, úgy az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról. Amennyiben a Társaság személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, akkor a Társaság az Érintettet tájékoztatja a továbbításra vonatkozóan a GDPR a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról is.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát a Társaság díjmentesen az Érintett rendelkezésre bocsátja. A Társaság további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, az adatok mennyiségéhez igazodó észszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét azonban a Társaság előzetesen közli az Érintettel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy a Társaság az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3.3.     Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult kérni, hogy a Társaság helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak – figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása is szükséges.

 

3.4.     Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Az Érintett bármikor kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését, amely kérésnek a Társaság köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik a Társaság közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.5.     Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

 

Az Érintett kérheti, hogy a Társaság korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy a Társaság adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

A korlátozás ideje alatt az adatot a Társaság csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végez, kivéve, ha i) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy ii) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, iii) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy iv) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról a Társaság az Érintettet előzetesen abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan az Érintett az adatkezelés korlátozását igényelte.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a Érintett által kért és a Társaság által végrehajtott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a Társaság tájékoztatja az Érintettet arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.

3.6.     Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok, közvetlen üzletszerzés érdekében és céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (ha ilyet a Társaság alkalmaz, erről azonban megfelelően tájékoztatást ad), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban közvetlen üzletszerzési célból a Társaság nem kezeli.

Statisztikai célból történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

3.7.     Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Tekintettel arra, hogy a Társaság az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése a Érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben a Érintett kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, a Társaság jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e.

3.8.     A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

3.9.     A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel).

3.10.    A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint a Társaság a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Az eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).

 

3.11.   Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:

 1. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

A fenti esetekben az Érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE,

KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL A TÁRSASÁGGAL

Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton ii) személyesen juttassa el a Társaság székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg a Társaság e-mail elérhetőségére.

A Társaság/Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

cégnév: Breyting Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1042 Budapest, Árpád út 47-49.,

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-294826,

képviseli: Farkas Zoltán ügyvezető,

adószám: 25893045-2-41,

email cím: info@springday.hu

honlap: www.springday.hu

Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, a Társaság jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.

Amennyiben az kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését a Társaság megtagadhatja.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre a Társaság:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Budapest, 2019. október 1.

Scroll to Top