Fitness Vision Hungary Kft

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

  1. Bevezetés 

A Life1 Fitness Springday WEBÁRUHÁZ (a továbbiakban: Webáruház) a Fitness Vision Hungary Kft (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31., Cg. 01 09 376249, adószám: 12459872-2-41, képviseli: Benedek László ügyvezető igazgató, a továbbiakban: Társaság) www.springday.hu internetes honlapon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető katalógusa, mely a Társaság valamennyi bérletét (a továbbiakban: Bérlet; Bérlet alatt a Webáruházban szereplő bármely belépő és egyéb szolgáltatás igénybevétele is értendő) kínálja eladásra. A Webáruházban történő elektronikus megrendelés leadással és a Társaság általi megrendelés elfogadásával (hivatalos visszaigazolással) szolgáltatási szerződés jön létre a megrendelést leadó személy, mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Megrendelő vagy Szolgáltatást Igénybe Vevő) és a Társaság, mint szolgáltatást nyújtó között a megrendelt Bérlet tartalmát képező Szolgáltatások igénybevétele/nyújtása tárgyában.

Az így megkötött szerződés magyar nyelven jön létre és írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a Társaság rögzít, rendelésszámon iktat és azt az iktatástól számított 1 évig tárolja. (Ptk. 6:82. § (1)

Jelen ÁSZF a Társaság Weboldalán bármikor, bárki számára elérhető.

  1. A Társaság adatai

cégnév:

Fitness Vision Hungary Kft.

székhely:

1134 Budapest, Váci út 29-31.

képviselő neve:

Benedek László ügyvezető

e-mail cím:

info@springday.hu

telefon:

06 1 799 7990

fax:

06 1 799 79941

  1. Bérletek

 

A Bérlet tartalmát képező Szolgáltatások a Webáruházban az adott Bérletnél részletesen bemutatásra kerülnek. A megrendelt Bérlet elektronikus jel/kód, melyet a Társaság a megrendelés visszaigazolását követően emailben küld el a Megrendelőnek. A Bérlet vonatkozásában megjelölt ár bruttó ár, mely tartalmazza a mindenkor hatályos jogszabályok alapján felszámítandó általános forgalmi adót. A feltüntetett ár nem tartalmaz szállítási költséget, tekintettel arra, hogy a Bérlet nem kerül fizikailag kiszállításra.

  1. Felelősség, panaszkezelés

A Társaság a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti. A Társaság célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Megrendelők maximális elégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Megrendelőnek a szerződéskötéssel vagy annak teljesítésével összefüggésben panasza merül fel, úgy azt a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségeken és módokon keresztül közölheti a Társasággal. A Társaság a beérkező panaszt a beérkezéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről, vagy annak elutasítása esetén a jogorvoslati lehetőségekről a Megrendelőt a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja.

  1. A Webáruházban történő böngészés és vásárlás

 

5.1. Böngészés

A Webáruház bemutatja a Bérleteket, és online megrendelési lehetőséget biztosít. A Webáruházban a menüpontok segítségével bárki böngészhet regisztráció nélkül. A Bérlet részletes tartalma a Bérlet elnevezésére klikkelve érhető el, a Megrendelő ezt követően tájékozódhat a Bérlet részletes jellemzőiről, áráról.

A Webáruházban lehetőség van kulcsszó alapján Bérletet keresni. A keresési feltételeknek megfelelő Bérlet találatok lista-szerűen jelennek meg.

5.2. A Bérlet kiválasztása

A kiválasztott Bérlet a „Kosárba rakom” gomb klikkelésével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Megrendelő a kosár tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja és/vagy törölheti a Kosár tartalmát, a Kosárban szereplő egyes tételeket, melyhez a Megrendelőnek az adott tétel sorában található piros x jelre kell klikkelnie. A Bérlet Kosárba helyezése utána a Megrendelő a „Tovább a pénztárhoz” gombra klikkelve folytathatja a rendelési folyamatot.

5.3. Regisztráció, belépés

A Megrendelő a Bérletet előzetes regisztrációt követő belépéssel, vagy regisztráció nélküli tudja megrendelni. A belépés minden esetben előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációkor, és regisztráció nélküli megrendelés esetén is az alábbi adatokat szükséges a Megrendelőnek megadnia: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, amennyiben a lakcímtől eltér. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül felhasználónév és jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap. Elfelejtett jelszó esetén a Webáruházban új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre.

5.4. Megrendelés elküldése, fizetési mód kiválasztása

A Megrendelő a „Pénztár” oldalon adhatja meg számlázási adatait, illetve ellenőrizheti „A rendelés tartalma” elnevezésű táblázat alatt a megrendelni kívánt Bérletet, annak árát és mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. A Megrendelő teljesíti fizetési kötelezettségét. Ha a Megrendelő mindent megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelés elküldése” gomb segítségével véglegesíti és küldi el megrendelését. A megrendelés Megrendelő általi elküldése a Megrendelő részéről tett ajánlattételnek minősül, melyről e-mailben automatikus visszaigazolást kap 1 órán belül rendelésszámmal együtt. Amennyiben az automatikus visszaigazolás előbbi határidőn belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy a Megrendelő mentesül ajánlati kötöttsége (megrendelése) alól. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés elküldése után (pl.: az automatikus visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Társaság felé. A Társaság a megrendelés leadását követő 1 napon belül hivatalos visszaigazolást küld emailben a Megrendelő részére, mely tartalmazza a Bérletet, és mellyel jön létre szerződés a Megrendelő és a Társaság között a megrendelt Bérlet tartalmát képező Szolgáltatások igénybevétele/nyújtása tárgyában. A Társaság a Bérlet tartalmát képező Szolgáltatást akkor nyújtja, amikor a Megrendelő a Bérlet átvételét követően először személyesen megjelenik a Társaság székhelyén a Szolgáltatás igénybevétele céljából és adatai a Társaság adatbázisában rögzítésre kerülnek.

5.5. Adatkezelési tájékoztató

A Társaság Webáruház útján követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatáról, a Megrendelő, mint érintett jogairól, jogainak érvényesítéséről az „Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű dokumentum ad a Megrendelő számára részletes tájékoztatást.

  1. Elállás

6.1. A Megrendelő elállási joga

A Megrendelő a szerződéstől a megrendelt Bérlet átvételének (hivatalos visszaigazolás kézhezvételének) napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül jogosult elállni kivéve a 6.3. pontban foglalt esetben. A Megrendelő elállási jogát vagy a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező minta kitöltésével vagy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatának (a továbbiakban együttesen: Elállási Nyilatkozat) megtételével és azok egyikének Társasághoz történő visszajuttatásával gyakorolja. Az Elállási Nyilatkozatát a Megrendelő a Társaság 2. pontban rögzített (i) székhelyére/levelezési címére postai úton, (ii) telefax számára telefaxon, vagy (iii) email címére elektronikus úton elektronikus levél útján köteles megküldeni. A Megrendelő elállási joga akkor minősül határidőben gyakoroltnak, ha a Megrendelő Elállási Nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja/elküldi.

A Megrendelő a szerződéstől a szerződés megkötésének napjától, a megrendelt Bérlet átvételének napjáig is elállhat.

6.2. Az elállási jog gyakorlásának joghatásai

A Megrendelő elállása esetén a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő Elállási Nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A visszatérítés során a Társaság a Megrendelő által alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul. Utóbbi visszatérítési mód alkalmazásából a Megrendelőt többletköltség nem terheli.

6.3. A Megrendelőt megillető elállási jog alóli kivétel

A Megrendelő a szerződéstől nem jogosult elállni a Bérlet tartalmát képező Szolgáltatás egészének nyújtását követően. A Bérlet tartalmát képező Szolgáltatás egésze teljesítésre kerül a Társaság részéről akkor, amikor a Megrendelő először személyesen megjelenik a Társaság székhelyén a Szolgáltatás igénybevétele céljából és adatai a Társaság adatbázisában rögzítésre kerülnek. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ebben az esetben elállási jogát elveszti.

A jelen ÁSZF-ben és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

  1. számú melléklet

Elállási Nyilatkozat Minta

 

(A szerződéstől való elállási szándék esetén a Megrendelő töltse ki és juttassa vissza valamely lenti elérhetőségre)

Fitness Vision Hungary Kft.

1134 Budapest, Váci út 29-31.

info@springday.hu

 
 

 

Alulírott, … kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat a köztem és a Fitness Vision Hungary Kft. között létrejött, lent meghatározott szerződés tekintetében.

 

Szerződéskötés időpontja:

 

(A Bérlet átadásáról szóló email)

 

Elállással érintett Bérletek felsorolása:

 

Megrendelő neve:

 

Megrendelő címe:

 

 

_________________________________

Megrendelő aláírása

Scroll to Top