Fitness Vision Hungary  Kft.

 HÁZIREND

Vendégek részére

Hatályba lépés napja: 2023. szeptember 1. 

TARTALOMJEGYZÉK

1.

BEVEZETÉS

2.

ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

3.

A MAGATARTÁSI SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

4.

FELELŐSSÉG

5.

AZ EGYES RÉSZLEGEKET ÉRINTŐ TOVÁBBI MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 

1.       RECEPCIÓ (földszint

 

2.       WELLNESS RÉSZLEG

 

3.       FITNESZ TEREM

 

4.       AEROBIK TEREM

 

5.       JÁTSZÓHÁZ

 

6.       MÁLYGARÁZS

 

7.       FUNKCIONÁLIS TEREM

 

 1. BEVEZETÉS

 

 1. A jelen házirend (a továbbiakban: Házirend) határozza meg azokat a magatartási szabályokat, melyek irányadók a Life1 Fitness Springday (a továbbiakban: CLUB) elnevezésű fitnesz és wellness központ szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybe vevő valamennyi természetes személyre (a továbbiakban: Vendég).
 1. A magatartási szabályokat a CLUB-ot üzemeltető Fitness Vision Hungary Kft (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31., Cg. 01 09 376249, képviseli: Benedek László ügyvezető, adószám: 12459872-2-41, email cím: info@springday.hu, honlap: www.springday.hu (Weboldal), a továbbiakban: Társaság) egyoldalúan határozza meg, továbbá jogosult azt szükség szerint bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítani, a módosítást követő hatállyal. A Társaság a módosítás tényéről a Vendégeket jelen pontban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatja.
 1. A Társaság és a Vendég között a Szolgáltatások igénybevétele tárgyában szerződés jön létre. A szerződés létrejöttekor a Vendég a Regisztrációs Adatlapon található checkbox jelölésével és a Regisztrációs Adatlap aláírásával arról nyilatkozik, hogy a Házirendben foglaltakat megismeri, megérti, elfogadja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a Házirend szabályait maradéktalanul betartja. A Vendég e tárgyú nyilatkozata a szerződéskötés feltétele. A Vendég elfogadja továbbá, hogy amennyiben a Házirend valamely szabályát megsérti, úgy a Társaság a Házirendben foglalt, adott szabálysértés esetén alkalmazandó jogkövetkezményt alkalmazhatja vele szemben. A Házirend szabályai, illetve azok betartására vonatkozó kötelezettségvállalás a szerződés részét képezi, így a Házirend szabályainak be nem tartása a Társaság és a Vendég közt létrejött szerződés megszegésének minősül. Ennek alapján a Társaság jogosult a szerződésszegő féllel a Házirendben foglalt következményeket alkalmazni.
 1. A Házirend, annak mindenkor hatályos változata mindenkor elérhető a Társaság 2. pontban rögzített székhelyén nyomtatott papír alapú formában, és a Weboldalon elektronikus formában a „Házirend” menüpont alatt.
 1. A Házirend betartása elengedhetetlen a Szolgáltatások magas színvonalon történő nyújtása, a Szolgáltatások megfelelő igénybevétele, a CLUB rendeltetésszerű, biztonságos működése, a CLUB vagyontárgyainak védelme, illetve a Vendégek életének, testi épségének védelme érdekében.
 1. ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 

 1. A Club területe kizárólag rendeltetésének megfelelően használható.
 1. A Vendég kifejezetten köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, mely jogszabályi előírást, jogszabályi rendelkezést, jelen Házirendben foglalt szabályt, közerkölcsöt, jóerkölcsöt sért, azzal ütközik, vagy azzal ellentétes. A Vendég a Szolgáltatások igénybevétele és/vagy a CLUB területén tartózkodás alatt kulturált, mindenkitől általában elvárható, jóhiszemű, együttműködő magatartást köteles tanúsítani. A Vendég köteles tiszteletben tartani a CLUB területén bármely célból tartózkodó többi természetes személy jogait, magánéletét.
 1. A Club területén TILOS:
 • a dohányzás és az alkoholfogyasztás,
 • minden olyan tevékenység folytatása, amely a Club szolgáltatási tevékenységén kívül esik,
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység folytatása,
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok Club területén történő fogyasztása, ezekkel való bármilyen visszaélés megvalósítása, vagy ilyen szerek hatása alatt a CLUB területén tartózkodás, belépés,
 • bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) bármely, nem a CLUB területén vásárolt ital, illetőleg állat CLUB területére történő bevitele,
 • a Társaság engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 1. A Club területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a Társaság jegyzékébe felvett, és a Társasággal jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani. A Vendégek kizárólag e személyek szolgáltatásait vehetik igénybe a CLUB területén.
 1. A Vendégek a Club sport- és vendéglátó szolgáltatásait kizárólag nyitvatartási időben vehetik igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és a Társaság azt előzetesen engedélyezte).

A Club nyitvatartási ideje:

 

Fitness-wellness:

H-P: 6:00 – 22:30

Sz-V: 8:00 – 22:00

 

Játszóház:

H-Cs: 17.00 – 20.00

P-SZ-V: Zárva

Mélygarázs:

H-P: 6:00-22:30

Sz-V: 8:00-22:00

 

 

 

A Vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a Club területét időben elhagyni.

 1. A gyermekek és fiatalkorúak kizárólag az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:
 • 1-12 éves kor közötti gyermek igénybe veheti a Játszóház szolgáltatását, az ott megadott szabályok szerint,
 • 6-14 éves kor közötti gyermek igénybe veheti a wellness részleg úszómedence, jacuzzi, aromagőz, sókabin szolgáltatásait hétvégén 9-14 óra között, de kizárólag szülői felügyelettel, és legkésőbb 13:00 órai belépéssel. (A Társaság tehát felhívja a figyelmet, hogy 6 éves kor alatti gyermek a wellness részleg szolgáltatásait egyáltalán nem, míg a 14 éves kor alatti gyermek a wellness részleg szauna szolgáltatását nem veheti igénybe.)
 • 14-18 éves kor közötti gyermek/fiatalkorú igénybe veheti a wellness részleg szolgáltatásait teljes-körűen, de kizárólag a recepción leadott, aláírt szülői felelősségvállaló nyilatkozat mellett. (A felelősségvállaló nyilatkozat megléte a szolgáltatás igénybevételének feltétele.)
 • 10-14 éves kor közötti gyermek igénybe veheti a Fitnesz/Cardio részleg szolgáltatásait, de kizárólag edzői felügyelet, és a recepción leadott szülői és edzői felelősségvállaló nyilatkozat mellett. (A felelősségvállaló nyilatkozatok megléte a szolgáltatás igénybevételének feltétele. A Társaság tehát felhívja a figyelmet, hogy 10 éves kor alatti gyermek a Fitnesz/Cardio részleg szolgáltatásait egyáltalán nem veheti igénybe.)
 • 14-18 éves kor közötti gyermek/fiatalkorú igénybe veheti a Fitnesz/Cardio részleg szolgáltatásait teljes-körűen, de kizárólag a recepción leadott, aláírt szülői felelősségvállaló nyilatkozat mellett. (A felelősségvállaló nyilatkozat megléte a szolgáltatás igénybevételének feltétele.) A csoportos és Indoor Cycling órákon való részvételnek a recepción leadott szülői és edzői felelősségvállaló nyilatkozat a feltétele. (A felelősségvállaló nyilatkozatok megléte a szolgáltatás igénybevételének feltétele.) A csoportos vagy Indoor Cycling órán való részvételi szándékot, az óra előtt az óraadóval szükséges egyeztetni.

A gyermekek és fiatalkorúak kötelesek a Házirendet betartani. A gyermekek és fiatalkorúak Házirendet sértő magatartása esetén a szülő is felelős és felelősségre vonható.

 1. A Club területén kizárólag a Társaság engedélye alapján helyezhető el/hozható be:
 • gyermekjáték, Vendégeket kiszolgáló egyéb gép, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülék stb.,
 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet),
 • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.
 1. A Vendég köteles a rend és a tisztaság megtartására, annak érdekében minden tőle telhetőt megtenni.
 1. Egyéb általános szabályok:
 • A Club teljes területén a belépéskor kapott belépőóra használata kötelező.
 • A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni.
 • A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.
 • A sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.
 • A Club teljes területén zárt sportcipő használata kötelező. Amennyiben a Vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, és emiatt nem tudja a szolgáltatást igénybe venni, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, az legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.
 • A Club teljes területén, az 1. emeleti fitnesz teraszon, illetve a napozó teraszon tilos a mások és a környező lakók nyugalmának megzavarására alkalmas hangoskodás.
 1. A MAGATARTÁSI SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSÉNEK

KÖVETKEZMÉNYEI

 

A jelen Házirend bármely szabályának megsértése esetén Vendéggel szemben a Társaság az alábbi következményeket alkalmazza:

 1. FIGYELMEZTETÉS: A Társaság a Vendéget figyelmezteti a Házirend szabályának betartására.
 1. TÁVOZÁSRA FELSZÓLÍTÁS: A Társaság a Vendéget azonnali távozásra, a CLUB területének azonnali elhagyására szólítja fel, amennyiben a Vendég a felszólítás ellenére sem hagy szabályszegő magatartásával. A távozásra felszólított Vendég a Társasággal szemben a távozással, a Szolgáltatások igénybevétele megszakítása okán semmilyen díj visszafizetés/térítésre nem tarthat igényt, arról kifejezetten lemond.
 1. KIZÁRÁS: A Társaság a Vendéget véglegesen kizárja (a Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződést azonnali hatállyal felmondja díj visszafizetés/térítés nélkül), amennyiben a Vendég (i) a szabályszegő magatartását ismételt figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba, vagy (ii) a távozásra felszólításnak nem tesz eleget, vagy (iii) előbbiek hiányában, vagy azok mellett a szabályszegő magatartása olyan súlyos, mely lehetetlenné teszi a Szolgáltatások jövőbeli igénybevételét, a Társasággal való együttműködést. Súlyos szabályszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan az 1-4 pontokban rögzített szabályok megsértése. A kizárt Vendég a Társasággal szemben a kizárással, a Szolgáltatások igénybevétele megszüntetése okán semmilyen díj visszafizetés/térítésre nem tarthat igényt, arról kifejezetten lemond.

A Társaság felhívja a Vendégek figyelmét, hogy bármikor jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóság segítségét/együttműködését kérni, mely szervezetekkel azok utasításai szerint együttműködik.

 1. FELELŐSSÉG

4.1.     A Társaság nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a Vendég felelőtlen magatartásából erednek.

4.2.     A Társaság nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

4.3.     A Vendég köteles bármely (nem tulajdonát képező) általa talált tárgyat a recepció dokumentálás mellett leadni.

4.4.     A Szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a CLUB területén balesetet szenvedett személy elsősegély nyújtásához erre alkalmas, külön felszerelt helyiség áll rendelkezésre. A Társaság valamennyi baleset esetén baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

4.5.     A Társaság fenntartja a jogot a CLUB egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására a vendégkör kizárásával. Az éves rendelkezésre állás 98 %.

 1. AZ EGYES RÉSZLEGEKET ÉRINTŐ

TOVÁBBI MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 

 1. RECEPCIÓ (FÖLDSZINT)

1.1.     A Club sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet. Az első alkalommal történő belépésnél a Vendég köteles kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs Adatlapot.

1.2.     A sportszolgáltatást igénybe vevő Vendég részére a Társaság a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg mindenkor a Társaság által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (2 db törölköző, tusfürdő, fitnesz edzői tanácsadás igénybe-vételét, valamint az Internet állomások korlátlan használatát).

1.3.     A Vendég a számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törölköző, sportfelszerelések stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a Vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A Vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik a Társaság felé.

1.4.     A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

1.5.     Az All Inclusive napijegy 1 nap egyszeri belépésre jogosít fel. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

2.      WELLNESS RÉSZLEG

 

2.2.     A szaunákat, gőzkabinokat, infra kabinokat, a sókamrát, a medencét és a pezsgőfürdőt csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni.

2.3.     Szauna használata ellenjavalt szív-és keringési- és légzési elégtelenség, daganatos megbetegedés, inkontenencia, akut és gyulladásos megbetegedés, tuberkolózis, trombózis, súlyos visszérbetegség, fertőző megbetegedések, fertőző bőrbetegségek, pajzsmirigy fokozott működése, epilepszia, szívritmuszavar, lázas betegség, kezeletlen magas vérnyomás, kimerültség és terhesség esetén.

2.4.     A wellnesst nem vehetik igénybe lázas-fertőzőbetegek, akiknek nyílt sebük van, továbbá ittas kábítószer vagy bódító hatású gyógyszerek hatása alatt állók.

2.5.     A wellness részleg egész területén labdázni, hangoskodni, fröcskölni, a medencében gumimatracot használni, mások nyugalmát bármi módon zavarni TILOS!

2.6.     A medencékbe ugrálni balesetveszélyes és szigorúan TILOS!

2.7.     A medencékben fürdőruha, fürdőnadrág használata kötelező. Az úszómedencében úszósapka használata ajánlott.

2.8.     A medencék használata előtt a zuhanyzó használata KÖTELEZŐ!

2.9.     A szaunákat, gőzfürdőket, infrakabinokat, só kabint megfelelő öltözékben (fürdőruha, fürdőnadrág, papucs) lehet igénybe venni.

2.10.   A papucsot a szaunán kívül kell hagyni.

 • A szaunákat, gőzfürdőket, infrakabinokat, só kabinban KÖTELEZŐ a szaunalepedő használata. textíliát úgy kell leteríteni, hogy minden területen legyen, ahol a szauna paddal érintkezik, még a lábak alatt is.

2.12.   Plusz szauna lepedő bérlésére van mód, amelyet az uszodamestertől lehet kérni. Plusz költségbe kerül, amelyre az egyenlegre történő felütése ellenében van lehetőség.

2.13.   Büfé termék vásárolható az uszodamestertől, egyenlegre történő felütés ellenében.

2.14.   Wellnessezés végén a használt szauna lepedőket a szauna világ területén elhelyezett gyűjtőládákba szíveskedjenek bedobni.

2.15.   Figyeljenek a szaunában a kellő távolságra. Úgy foglaljanak helyet és helyezkedjenek el, hogy verejtékük ne csöpögjön szauna társaikra.

 • Csendet kérünk! Ha nem a szauna szeánsz keretében szaunázik, akkor figyeljünk beszélgetőpartnerükkel együtt a hangmagasságukra. A hangos beszéd vagy harsány megnyilvánulások nem illendőek és zavarhatják a többi szaunázót.

2.17.   A szaunákban TILOS:

 • Saját illóolaj, valamint só, méz és egyéb anyag bevitele.
 • Borotválkozó, epiláló és egyéb test-és szépségápoláshoz kapcsolódó tárgy; kozmetikum használata.
 • Az ételfogyasztás, a dohányzás és az alkohol fogyasztása.
 • Bármely baleset – és sérülésveszélyes eszközt bevinni. pl. borotva.
 • Minden olyan tevékenység, mely a wellness szolgáltatási körén kívül esik, jogszabályba ütközik vagy közerkölcsöt sért.

2.18.   Újságot, nyomtatott anyagot, könyvet, műanyag flakont ne vigyenek be a szaunába.

2.19.   A wellness vendégei kötelesek a zárási időpontot figyelembe véve, a területet elhagyni: Hétköznapokon: 06.00 – 22.30; Hétvégén: 08.00-22.00

2.20.   A wellness egész területén nem engedélyezett a mobiltelefon használata!

3. FITNESZ TEREM

 

3.1.     A fitneszterembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Club területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

3.2.     Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a Vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

3.3.     A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

3.4.     Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt.

3.5.     Az edzőgépek kizárólag törülközővel használhatók!

3.6.     A Club teljes területén, az 1. emeleti fitnesz teraszon tilos a mások és a környező lakók nyugalmának megzavarására alkalmas hangoskodás. A teraszra és belső udvarra nyíló lezárt ablakok, feszegetése, kinyitása tilos.

4. AEROBIK TEREM

 

4.1.     Az órák megkezdése előtt az órajegyet a Vendég az edzőnek köteles átadni.

4.2.     A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be. Maximális létszámok:

 • nagy aerobik: 70 fő, step: 50 fő, fitball: 30 fő.
 • kis aerobik: 40 fő, step: 20 fő, fitball: 10 fő.

4.3.     Az Indoor Cycling 35+1 edző és más speciális órákra előre be kell jelentkezni a recepción. Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják. Ha az előzetes foglalással rendelkező vendég nem jelenik meg az órán, az óra díját abban az esetben is ki kell fizetnie.

4.4.     Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Life1 Fitness Springday területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

4.5.     Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

4.6.     Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Life1 Fitness Springday területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

4.7.     Az aerobik termekben tilos a mások és a környező lakók nyugalmának megzavarására alkalmas hangoskodás, a hangos zenehallgatás. A teraszra és belső udvarra nyíló lezárt ablakok, feszegetése, kinyitása tilos.

 

 1. JÁTSZÓHÁZ

5.1.     A játszóházban az épület szolgáltatásai igénybe vevő Vendégek gyermekei 1 éves kortól – 12 éves korig, minden további gyermek 3 éves kortól – 12 éves korig tartózkodhat a jelen levő óvónő(k) felügyelete mellett. A gyermekek nyugalma érdekében szülő csak az óvónővel közösen egyeztetett ideig tartózkodhat a játszóházban.

5.2.     A gyermekek átadásának, átvételének rendje:

 • A gyermeket a játszóházba érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át a pedagógusnak, egyébként, – ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a megőrzőbe – a pedagógus nem tud a gyermek jelenlétéről, úgy felelősséget sem vállalhat érte.
 • Távozáskor mindenképp személyesen jelezzék a gyermek elvitelét. A gyermeket a játszóházból a szülőn kívül másnak, csak a szülő által tett személyes bejelentés esetén adjuk ki.
 • A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, ezért, ha a szülő a gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban teljes felelősségével tartozik annak testi épségéért.
 • Amennyiben a gyermek először látogatja a játszóházat, a szülő egy formanyomtatványt tölt ki, melyen szerepel:
 • a gyermek neve,
 • életkora,
 • lakcíme
 • a gyermekkel kapcsolatos fontos tudnivalók (pld.: lisztérzékenység, sírás esetén görcs stb.)
 • a szülő neve, telefonszáma
 • a szülő aláírása.
 • E formanyomtatvány segítségével értesítjük az épületen belül tartózkodó szülőket telefonos megkereséssel, ha a gyermekkel probléma adódna.

5.3.     A játszóházba behozandó felszerelés

5.3.1.     A gyermek öltözéke:

 • A gyermek számára váltócipőt kérünk, illetve váltócipő helyett zokniban lehetnek.
 • A gyermek ruháit az öltözőszekrényben helyezzék el.
 • Ha gyermek életkoránál vagy más oknál fogva nem szobatiszta, a játszóházba tisztába téve kérjük beadni. Továbbá kérjük számára megfelelő mennyiségű pelenkát, törlőkendőt ill. váltóruhát biztosítsanak, hogy szükség esetén a gyermeket a szülő távollétében, játszóházi tartózkodása alatt tisztába tudjuk rakni.
 • A játszóház egész területén (öltöző is) étkezni TILOS! Étkezni kizárólag a büféjben és étteremben lehet.
 • A gyermek számára folyadék behozható, melyet a pedagógussal megbeszélt helyen tárolva a gyermek igénye szerint fogyaszthat. A csecsemőkorú gyermekek számára is behozható folyadék (tea, víz), melyet szükség esetén odaadunk a gyermekeknek, de a picik más módon történő etetését (anyatej, tápszer, bébiétel) nem vállaljuk.

5.3.2.     A játszóházba otthonról hozott tárgyak behozatalának rendje:

 • A gyermeknek nem való tárgyak behozatalát kérjük, mellőzzék (pld.: mobiltelefon).
 • Lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermekek behozzák kedvenc játékukat.
 • A gyermek által behozott tárgyakat kérjük a pedagógussal megbeszélt helyen tartani.
 • Kérjük az agresszív játékra ösztönző játékok, tárgyak behozatalának – kard, pisztoly stb. – mellőzését.
 • A játszóházba behozott tárgyak sérülhetnek, elkeveredhetnek, ezért kérjük, belátásuk szerint döntsenek behozatalukról.
 • Balesetveszélyességük miatt gyógyszert, éles, szúró-vágó eszközöket a játszóházba behozni TILOS!

5.4.        Egyéb

 • A játszóházba kizárólag fertőző betegségben nem szenvedő, és közösségben elhelyezhető, egészséges gyermek adható be! Megfázott vagy lázas gyermek a saját gyógyulása és társai egészségének védelme érdekében a játszóházat nem látogathatja! Amennyiben a pedagógus megítélése szerint a gyermek egészségi állapotában bármely feltétel nem teljesülésére utaló jel mutatkozik, jogosult a gyermek befogadását megtagadni!
 • A játszóház területére utcai cipővel belépni TILOS!
 • A gyermekek a csúszdát és egyéb veszélyes eszközt (pl: olló) kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják.
 • A gyermekek a Játszóházban maximum 3 órát tartózkodhatnak!
 • Játszóházunk hálós kisággyal rendelkezik, ahol a csecsemőket biztonságosan el tudjuk helyezni, de nyugodt alvásukat biztosítani nem tudjuk, mivel a gyermekmegőrzőben a nap folyamán különböző korú gyermekek eltérő létszámban fordulnak meg
 • Kérjük, ügyeljenek a Játszóház rendjére, tisztaságára, a hulladékot rakják a szemétkosárba!
 • A játszóház egész területén (öltöző is!) étkezni TILOS!
 • Étkezni kizárólag a Kitchen Gardenben lehet!
 • A gyermek számára folyadék behozható, melyet a pedagógussal megbeszélt helyen tárolva a gyermek igénye szerint fogyaszthat.
 • Ha a gyermek életkoránál vagy más oknál fogva nem szobatiszta, kérünk számára megfelelő mennyiségű pelenkát, ill. váltóruhát.
 • A játszóházban a szülő cipőcsere után, kérésre megbeszélt ideig tartózkodhat.
 • A gyermekeken lévő, vagy általuk behozott ékszerekért, ill. értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • A játszóházban rágógumit rágni nem szabad!

6. MÉLYGARÁZS

 

6.1.        A mélygarázs 140 normál méretű személygépkocsi befogadására alkalmas. A Parkoló férőhelyeinek száma: 145.

 

6.2.        Alapvető tilalmak:

A mélygarázs területére gázüzemű személygépkocsival behajtani tilos!

A Club területén parkoló személygépkocsikért anyagi felelősséget nem vállalunk!

Parkolás saját felelősségre történik!

Motorkerékpárral az épület előtt parkolni tilos!

Motorkerékpár parkolására kijelölt hely a Club mélygarázsa vagy a nyitott parkoló.

6.3.        A mélygarázs a Budapest IV. ker. Árpád u. 47-49. szám alatt található Club parkolóháza, mélygarázsa (a továbbiakban: Parkoló). A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Parkolót járművük időszakos tárolására igénybe vevő személyekre, illetve a Parkoló területén bármely egyéb célból tartózkodó személyekre.

6.4.        Fogalom meghatározások

 • parkoló: A Szabályzat területi hatálya alá tartozó területek összessége, ahol a vendégek, az igénybevevők járműveiket tárolhatják.
 • vendég: Azon természetes és jogi személyek köre, akik a Parkolóba való behajtással rövid távú, illetve az Üzemeltetővel meghatározott időtartamú szerződést kötött járművének a Parkoló területén történő tárolására.
 • parkolási szerződés: Olyan kétoldalú megállapodás, amely az Üzemeltető és a vendég között jön létre, a Parkolóban történő járműelhelyezés feltételeinek szabályozására, és a vendég a Parkolóba történő behajtással a mindenkor hatályos parkolási szabályzatot ráutaló magatartással elfogadja, és a felek között a szerződés létrejön.

 

6.5.        A mélygarázs használatára vonatkozó szabályok

 • A Parkolóba történő behajtás a bejáratoknál elhelyezett utasítást adó, figyelmeztető, korlátozó és tiltó forgalomtechnikai táblákon lévő szabályok betartásának figyelembe-vételével történhet meg.
 • A Parkolóba való behajtáskor a beléptető terminálon lévő gomb megnyomásával parkolójegyet kell kérni. A parkolójegy átvételekor a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé a Parkolóba való behajtás.
 • A vendég tudomásul veszi, hogy a Parkoló használata a mindenkor hatályos parkolási díj megfizetése mellett lehetséges.
 • A vendég tudomásul veszi, hogy a behajtás után jogosult a járművét a Parkolóban a szabad helyre leállítani.
 • A Parkoló területén álló és haladó gépjárművekben, illetve annak tartalmában harmadik személy által okozott károkért, veszteségekért, a gépjárműben elhelyezett tárgyakért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, azt kizárja.
 • A járműveket úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt parkolóhelyet foglalják el. Mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet csak az arra jogosultak vehetik igénybe. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jogosultság ellenőrzésére. Az a vendég, aki jogosultságát igazolni nem tudja, illetve annak hiányában veszi igénybe a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet, azzal az Üzemeltető jogosult a parkolási szerződést azonnali hatállyal megszüntetni és számára a Parkoló használatát megtiltani.
 • A Parkoló automatikus rendszerben működik. A parkolási díjat a Parkoló elhagyása előtt az automatáknál kell kifizetni. A mindenkor érvényes parkolási díjakat a parkoló területén kifüggesztett táblák jelzik.
 • 2 db fizetőautomata áll vendégeink rendelkezésére, egy a földszinten (hátsó kijárat), egy pedig a garázs lejárónál, a -1. szinten (parkolóba kijárat).
 • A parkolójegyet és fizetési bizonylatot a kihajtásig kell megőrizni, ezzel tudja a vendég a parkolót elhagyni. Parkolójegy elvesztése esetén a mindenkori pótdíjat kell kifizetni. Úgyszintén pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után, ha a parkolójegy bármely módón oly mértékben sérült, rongálódott, hogy a belépési időpont nem állapítható meg egyértelműen. A hibás, sérült parkolójegyet a lépcsőlejárónál lévő üzletvezetői irodában, az üzletvezetőnél lehet rendezni, áfa-s számlát a földszinti recepción lehet kérni. A pótdíj összege napi 3000 Ft.
 • A fizető-automatáknál történő fizetés után 10 percen belül kell elhagyni a Parkolót.
 • A Parkolóban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, körültekintően kell áthaladniuk a járművek közlekedésére fenntartott közlekedési sávokban.
 • Egy parkolójegyen összesen 4 óra díjmentes parkolási kedvezmény érvényesíthető (parkolós bérlet vagy belépő esetén.) Az épületben lévő szolgáltatások parkolási díjkedvezményei nem összevonhatók.

6.6.        A Parkolóban tilos:

 • a KRESZ szabályainak megszegése,
 • a Parkoló normál üzemmenetének bárminemű akadályozása,
 • dohányzás vagy nyílt láng használata,
 • olyan jármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz vagy olaj szivárog,
 • gázüzemű jármű behajtása, leállítása,
 • bármilyen típusú tűzveszélyes anyag Parkolóba történő bevitele, tárolása, akár bármely jármű alkotórészeként is, kivéve a jármű gyári üzemanyagtartályában lévő üzemanyagot,
 • járművek leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül, különösen vészkijáratok, ki- és bejáratok, liftek előtti területeken, leállított járműveken bármilyen szerviz munkákat végezni,
 • rendszám nélküli járművet leállítani, vagy olyan járművet, amely a közlekedési előírásoknak nem felel meg,
 • szórólapot terjeszteni, illetve bármilyen egyéb kereskedelmi tevékenységet végezni.

6.7.        Egyéb szabályok:

 • A maximális sebesség a Parkoló egész területén 5 km/óra. Gyalogosközlekedés a rámpákon és sorompók alatt TILOS.
 • A Parkoló bejáratai magasság jelzővel vannak ellátva, a maximális magasság 170 cm, a -1. szinten, a közúti jelzőtáblákkal is jelzett részen (Árpád út felé eső oldal) a maximális magasság 170 cm az ott található gépészeti csövek miatt.
 • Az Üzemeltetővel szemben a jármű vezetője felelős mindazon kárért, amelyet az általa vezetett gépkocsival okozott! A Parkolóban történő károkozás minden esetben rendőri intézkedést von maga után, illetve jegyzőkönyv és baleseti bejelentő kerül kitöltésre az üzletvezetők által.
 • Amennyiben a vendég vagy a Parkolóban tartózkodó bármely más személy megzavarja a Parkoló üzemeltetési rendjét, megszegi a Szabályzatot, veszélyezteti a parkoló biztonságát, az Üzemeltető jogosult őt kiutasítani a Parkolóból. Ha a kiutasítás eredménytelen, Üzemeltető megteszi a szükséges bejelentést az illetékes hatóságok irányába és intézkedik a Parkoló rendjét megzavaró személy, illetve a Parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásról, nyilvános területre történő elszállíttatásról a szabálytalanságot előidéző vendég költségére.
 • A parkolást igénybe vevő köteles az általa más járműben, a Parkolóban található gépészeti elemekben vagy parkolás-technikai berendezésekben okozott kárért kártérítést fizetni az Üzemeltetőnek. Az ilyen jellegű eseteket azonnal jelenteni kell az Üzemeltető személyzetének.
 • Üzemeltető külön felhívja a vendégek figyelmét arra, hogy a Parkolóban egyes helyeken különböző gépészeti elemek (pl. csövek, klíma berendezések) állnak ki a fal síkjából, melyek azonban az adott parkolóhely használhatóságát nem befolyásolják. Ezeket a gépészeti elemeket Üzemeltető a lehetőségekhez képest feltűnő, figyelemfelkeltő jelzéssel látja el. Üzemeltető az ilyen gépészeti elemeknek történő esetleges ütközésből eredő károkért való felelősségét kizárja, amit a vendégek a Parkoló használatba vételével kifejezetten elfogadnak és tudomásul vesznek.
 • Üzemeltetőnek nem áll módjában a magánszemélyek viselkedésére befolyást gyakorolni. Üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, illetve bármilyen egyéb kárért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a Parkolóban.
 • Az Üzemeltető csak azokért a károkért felelős, amelyeket a szolgálatot teljesítő munkavállalói súlyos gondatlanságból vagy szándékosan okoztak. Minden felelősség az Üzemeltető felelősségbiztosítási kötelezettsége összegére korlátozódik.
 • A Szabályzatban, illetve a parkolási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.
 1. FUNKCIONÁLIS TEREM

7.1.        Öltözék: Csak megfelelő sportöltözékben (váltócipő/sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Utcai viseletű cipő használata tilos! A Life1 Fitness Springday területén dolgozó személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni a vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

7.2.        A terem használata: A Funkcionális termet csak személyi edzővel lehet használni. Az étel fogyasztása a termen belül nem engedélyezett. Az ital csak és kizárólag zárható módon vihető be a terembe. Tilos a hangoskodás, mások nyugalmának megzavarása.

7.3.        Az eszközök, gépek használata: Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségre használhatja. Az eszközöket használat után, fertőtlenítve a tárolóhelyére szükséges visszatenni, az eszközöket pedig alaphelyzetben állva hagyni az edzés végeztével.

7.4.        Csoportos órák: A Funkcionális teremben lévő csoportos órák ideje alatt személyi edzés nem lehetséges! (Kivétel a keddi TRX óra.

Scroll to Top